SOFTWARE

MAPY

METODIKY

 

 

 

   SOFTWARE         

 

 

Název:

Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní

Rok:

2015

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Software měří dopad osvětových kampaní na chování a postoje obyvatel ČR. Dopad je prezentován pomocí indexu dopadu osvětové kampaně, který je založen na zhodnocení vnímání účinnosti konkrétní osvětové kampaně a stanovení míry participace jedince na dané kampani.

Odkaz:

 

Název:

Aplikace pro hodnocení starostů

Rok:

2015

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Software je navržen jako hodnotící nástroj představitelů měst a obcí (starostů/primátorů). Vychází z celkem třiceti čtyř charakteristických vlastností představitelů, které jsou rozděleny mezi osm základních dimenzí, mezi které patří např. kompetentnost, autoritářství, kvalifikaci, dynamika či důvěryhodnost. Aplikace poskytuje souhrnné hodnocení představitele obce/města, které umožňuje vzájemnou komparaci hodnoceného představitele s benchmarkem, tj. segmentem starostů/primátorů se stejným profilem z hlediska pohlaví, počtu funkčních období, velikosti obce a osobní znalosti představitele obce/města.

Odkaz:

 

Název:

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Rok:

2015

Autor/autoři:

Ing. Otakar Ďurďa

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Popis:

Software měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. jejich přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem. Sebeobhajoba pacientů vychází ze tří dimenzí. Jedná se o míru informovanosti o relevantním onemocnění, o schopnost vyjádřit vlastnínázor na dané onemocnění a jeho léčbu a o schopnost a intenzitu odmítání léčby navržené praktickým lékařem.

Odkaz:

 

Název:

Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže

Rok:

2015

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Software umožňuje měřit vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a na základě toho poskytuje souhrnný pohled jednotlivce na riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže prezentovaný na základě indexu rizika onemocnění rakovinou kůže. Kromě souhrnného indexu rizika onemocnění rakovinou kůže tato aplikace specifikuje hodnoty v jednotlivých dimenzích, které tento index tvoří.

Odkaz:

 

Název:

Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav

Rok:

2014

Autor/autoři:

Ing. Jana Menšíková

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Popis:

Software umožňuje jednotlivým vystavovatelům provádět hodnocení efektivity účasti na veletrzích či výstavách. Software je primárně určen pro vystavovatele, tedy pro účastníky veletrhů/výstav prezentující své produkty či služby, kterým umožňuje vlastními silami vyhodnocovat jednotlivé etapy procesu přípravy své účasti na veletrhu či výstavě (např. předvýstavní propagace, medializace účasti na veletrhu či výstavě, návštěvnost expozice) na základě předem stanovených klíčových indikátorů.

Odkaz:

 

Název:

Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability

Rok:

2014

Autor/autoři:

Ing. Jana Menšíková

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Popis:

Software je nástrojem pro vyhodnocení sklonu respondentů k tzv. sociální desirabilitě (tj. tendenci odpovídat v rámci výzkumů společensky žádoucím způsobem). Software umožňuje provést na základě sady více než 30 ukazatelů určit míru pravděpodobnosti, že se dotyčný jedinec bude v průběhu interview uchylovat k sociálně desirabilním a tudíž vychýleným odpovědím. Software je vhodný pro výzkumníky a evaluátory provádějící zejména hloubkové rozhovory, jeho využitelnost je však širší.

Odkaz:

 

Název:

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Rok:

2014

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost,sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu. Software srovnává individuální skóre s hodnotami benchmarků pro českou populaci a umožňuje tak identifikovat významné odchylky v přístupu testovaných osob k vlastnímu zdraví.

Odkaz:

 

 

NAHORU

 

  MAPY

 

 

Název:

Zájem obyvatel České republiky o ekologicky šetrné výrobky

Rok:

2014

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Tato specializovaná mapa s odborným obsahem přináší souhrnnou informaci o regionální diferenciaci povědomí o výrobcích označených ekoznačkou „Ekologicky šetrný výrobek“ (EŠV) a jejich deklarovaného nákupu. Na základě dostupných údajů je dále provedena segmentace jednotlivých krajů poukazující na nákupní potenciál.

Odkaz:

 

Název:

Zájem obyvatel České republiky o fairtradové výrobky

Rok:

2014

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Specializovaná mapa s odborným obsahem prezentuje regionální diference v povědomí o značce fairtrade. Kromě analýzy regionálních rozdílů v povědomí jsou dále uvedeny diference v nákupu výrobků označených touto značkou deklarované dotazovanými zástupci obecné dospělé populace ČR.

Odkaz:

 

Název:

Zájem obyvatel České republiky o výrobky se značkou KLASA

Rok:

2014

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Specializovaná mapa s odborným obsahem prezentuje regionální diference v povědomí o značce KLASA. Kromě analýzy regionálních rozdílů v povědomí jsou dále uvedeny diference v nákupu výrobků označených touto značkou deklarované dotazovanými zástupci obecnédospělé populace ČR.

Odkaz:

 

Název:

Vnímaná hustota prodejní sítě fairtradových výrobků

Rok:

2013

Autor/autoři:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

Ing. Otakar Ďurďa

Popis:

Specializovaná mapa s odborným obsahem přináší souhrnnou grafickou informaci o regionální diferenciaci hustoty prodejních míst fairtradových výrobků a zájmu o nákup těchto výrobků. Na základě těchto a dalších dostupných údajů je provedena segmentace krajů poukazující na možnosti dalšího rozvoje prodejní sítě fairtradových výrobků.

Odkaz:

 

NAHORU

 

  METODIKY

Připravuje se viz probíhající grantový projekt č. TD03000401 s názvem Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

 

NAHORU