Články

VOLNÝ ČAS SENIORŮ A ZÁJEM O VOLNOČASOVÉ AKCE

Stáří bývá spojeno se změnou sociálního pole seniorů, zvláště pak po odchodu do důchodu. Tato změna sociálního pole může pro seniory představovat výzvu a zároveň potřebu přehodnotit způsoby, jak bude senior trávit svůj volný čas.

Spokojenost průmyslových podniků s inovační infrastrukturou

Součástí podpory činností spojených s výzkumnými, vývojovými a inovačními činnostmi (VaVaI) a podpory spolupráce veřejné a soukromé sféry v oblasti výzkumu je také zakládání inkubátorů a rozvoj technologických parků. Inkubace firem má význam zvláště v případě malých a středních podniků a je důležitým faktorem pro vznik podnikatelskoinovační sítě mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a samotnými podniky. Inkubátory mohou být součástí rozsáhlejších technologických parků, které zajišťují spolupráci a přenos znalostí a inovací mezi danými subjekty, a to za podpory veřejného sektoru. Úroveň inovační infrastruktury může proto ovlivňovat, zda se podniky zapojí do VaVaI či nikoli. Do jaké míry jsou podniky spokojeny s mírou rozvoje této infrastruktury?

Hodnocení faktorů motivujících k zapojení průmyslových podniků do VaVaI

Realizace výzkumné, vývojové a inovační činnosti (VaVaI) v podnicích je považován za jeden z klíčových aspektů konkurenceschopnosti. Řada politik usiluje o zapojování soukromých podniků do této činnosti, přičemž jednou z forem podpory je poskytování finančních prostředků z veřejných zdrojů prostřednictvím dotací a grantů, případně úlev na daních z výdajů na vědecko-výzkumnou činnost. Motivační účinek však může mít rovněž podpora rozvoje např. inovační infrastruktury, tj. zakládání inkubátorů nebo budování technologických parků. Které z těchto faktorů nejčastěji motivují průmyslové podniky působící v České republice k zapojení do VaVaI?

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE DOMÁCNOSTÍ

Ekonomická dimenze života seniorů je jedním z klíčových aspektů nejen při posuzování sociálního vyloučení, ale je také indikátorem spokojenosti s životem v důchodovém věku.

Vnímání globální identity v krajích ČR

Česká společnost je obecně vnímána jako homogenní, ateistická a isolacionistická s odporem vůči neznámému. Tyto charakteristiky předjímají, že hodnocení globální identity bude v rámci české společnosti nízké. Jaké jsou tedy aktuální postoje obyvatel Česka ke globálním tématům?

Národní identita Čechů

Vzestup populistických a radikálních uskupení v poslední době dává tušit, že ve společnosti jsou jen protestní nálady. Politologové a sociologové se obvykle zaměřují na voliče či sympatizanty těchto stran ve snaze je charakterizovat, a často se přitom omezují na socioekonomické ukazatele.

Sociální prostředí seniorů a trávení volného času

Odchodem z trhu práce se mění sociální pole seniora a v některých případech může docházet ke snížení počtu osob, se kterými se senior stýká. S věkem totiž roste riziko osamocení.

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Schopnost prožívat spokojený a naplněný život závisí velkou měrou na zdravotním stavu. S přibývajícím věkem se zdravotní stav může objektivně zhoršovat, což může přispívat k sociální izolaci a vyústit v sociální exkluzi.

Znalost osvětových akcí jako předpoklad návštěvy dermatologa

Osvětové akce zaměřené na včasné odhalení nádorového onemocnění kůže (a zejména pak melanomu) mají mj. zajistit, aby lidé byli dostatečně senzitivní vůči projevům případného nádorového onemocnění, a aby dbali na prevenci.

Využívání dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

V případě rakoviny kůže je projevem zájmu o své zdraví mj. respektování určitého způsobu chování, zejména pak dodržování bezpečné doby strávené na slunci, vyhýbání se opalování v soláriích nebo používání ochranných krémů.

Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu

Jedním ze znaků uvědomělosti obyvatel ČR ve vztahu k jejich zdraví je zájem o informace týkající se jejich zdravotního stavu. Problematika zájmu o zdravotní stav se přitom týká všech.

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Pojmem komplementární medicína jsou označovány alternativní přístupy, které doplňují či navazují na standardní způsoby léčby, jejichž účinnost byla prověřena na základě rigorózních metod klinického výzkumu.

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Jedním z problematických prvků vztahu lékaře a pacienta je dodržování předepsaného léčebného režimu, který může zahrnovat jak fyzickou aktivitu, tak také náležitou medikaci. Tato opatření mají za cíl zlepšit zdravotní stav, nicméně někteří pacienti doporučený režim nedodržují.

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY

Z výsledků výzkumu vyplývá, že zařízení pro nakládání s odpady představují jednu z typických oblastí, v rámci které se projevuje efekt NIMBY („Not-In-My-Backyard – ne na mém dvorku“) spočívající v odmítavém postoji k výstavbě určitých projektů v blízkosti místa bydliště.

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Pozornost je věnována vybraným typům staveb a zařízení, jejichž užitečnost je analyzována z pohledu veřejnosti. Článek přináší srovnání vnímaného celospolečenského přínosu infrastrukturních staveb (dálnice), staveb, ve kterých jsou poskytovány služby veřejnosti (školy, nemocnice) a soukromé stavby, které zasahují do veřejného prostoru (kancelářské budovy).

Podpora participativního rozhodování a její souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Při rozhodování o veřejných záležitostech je možné upřednostnit participativní způsob rozhodování a dovolit širšímu okruhu lidí vyjádřit svůj názor, a to třeba i za cenu zdržení důležitých rozhodnutí. Naproti tomu může příslušné rozhodování být založeno spíše meritokraticky, kdy o dané věci rozhoduje úzká skupina odborníků. Ke které variantě rozhodování o veřejných záležitostech se přiklánějí obyvatelé Česka?

Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Vyšší daně umožňují poskytovat více veřejných služeb, naproti tomu nižší daňové zatížení ponechává jednotlivcům vyšší čisté příjmy. Lze tedy očekávat, že lidé, kteří se veřejně angažují a vystupují na konkrétních akcích podporujících veřejný zájem, budou ve větší míře akceptovat vyšší míru zdanění.

Kdo se zajímá o globální problémy lidstva?

Veřejná angažovanost obyvatel souvisí se zájmem o společenské problémy a o případné způsoby jejich řešení, přičemž zájem obyvatel může být zaměřen pouze na některé vybrané oblasti společenských problémů (např. na sociální, bezpečnostní či jiné).

Angažovanost obyvatel Česka: rozdíly v angažovanosti v jednotlivých krajích

Veřejná angažovanost české populace je dlouhodobě hodnocena jako nízká. Nejčastěji se přitom hovoří o slabé pozici občanské společnosti či o nezájmu veřejnosti prosazovat své zájmy prostřednictvím legitimních způsobů, jimiž se mohou zástupci veřejnosti zapojovat do rozhodování o veřejných záležitostech.

Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic

Na základě zájmu o společenské dění nacházejí občané motivaci ke konkrétním projevům angažovanosti, a proto je užitečné zjišťovat, jací lidé se o společenskou problematiku zajímají. Podpis petice patří mezi běžné způsoby vyjádření veřejného zájmu, které používá nezanedbatelná část veřejnosti.

Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů

Mezi projevy veřejné angažovanosti lze zařadit celé spektrum aktivit, a to kolektivních i individuálních. Aby bylo možné na posuzovanou aktivitu nahlížet jako na projev veřejné angažovanosti, je určující, zda ji dotyčná osoba vykonává pro svůj vlastní prospěch či ve prospěch svého okolí.

Regionální diference v dárcovství v Česku

Více než polovina dospělé populace Česka poskytuje peněžní dary nebo přispívá jiným způsobem na dobročinné účely. Dárci však nejsou v rámci Česka rozloženi rovnoměrně, neboť v některých regionech daruje finanční prostředky větší podíl obyvatel než v jiných částech země.

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Z veřejných pramenů a dostupných dokumentů je zřejmé, že sociální vyloučení přináší jedinci řadu ponižujících zkušeností a častokrát velmi obtížných životních situací vedoucích ke snížení životní úrovně jedince a jeho diskvalifikaci ze společnosti. Sociální vyloučení má vážné následky a neomezuje se pouze na vybrané skupiny obyvatel.

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování jsou nepochybně sociální služby. V rámci provedeného výzkumu byla pozornost věnována nejen vybraným sociálním službám dle definice zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i dalším službám, které tento zákon nepostihuje. Význam sociálních služeb v souvislosti se stárnoucí populací roste a současný zájem o tyto služby nelze považovat za nevýznamný, zejména pak mezi staršími seniory, kteří se stávají méně soběstační a vyžadují podporu ať již ze strany svého okolí či ze strany institucí.

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je nepochybně zabezpečení takových služeb, které seniorům pomohou nejen v obtížných životních či zdravotních situacích, ale také zajištění služeb zaměřených na zkvalitnění života seniorů, tj. volnočasové aktivity. Podpora zájmu o tyto služby a jejich dostupnost se jeví jako účinný prvek začleňování seniorů do společnosti.

Sebehodnocení zdravotního stavu

Zdravotní stav je důležitý pro život každého jedince a se zvyšujícím se věkem se jeho význam ještě posiluje. To jak ho senioři vnímají, se odráží nejen v jejich mobilitě a fyzickém stavu, ale také po stránce psychické.

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Jedním z významných ukazatelů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je bezprostřední sociální okolí a jeho vnímání ze strany seniora. V tomto ohledu byla pozornost věnována respektování přání a názorů seniorů ze strany jejich nejbližšího okolí. Ukazuje se totiž, že to jakou důležitost senioři přikládají svému nejbližšímu okolí je do značné míry ovlivněno vnímaným chováním jednotlivých osob a subjektů k osobě seniora.

Osvětová akce jako prevence rakoviny kůže

Počet zhoubných kožních melanomů v posledních 40 letech v ČR značně narostl, což je jedním z důvodů, proč se v nedávné době začaly objevovat iniciativy, které mají upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci.

Vnímání osvětových kampaní rakoviny kůže obyvateli ČR

Počet zhoubných kožních melanomů narůstá, za posledních 40 let se jejich výskyt v ČR znásobil sedmkrát. To vede zdravotní pojišťovny, dermatology i producenty dermokosmetiky k pořádání kampaní, jejichž cílem je upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci. V rámci těchto kampaní mohou lidé nejen získat informace o povaze nemoci, ale také podstoupit vyšetření.

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 a ženami mladšími 30 let

Počet nových případů melanomu každoročně přibývá, což může být dáno řadou okolností. Na vzniku se podílí životní styl, dědičnost, velkou roli hraje sluneční záření, ale také věk. Lékaři identifikovali dvě rizikové skupiny, v rámci kterých nejvíce přibývá diagnostikovaných melanomů.

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům

Existuje několik hlavních faktorů, které souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže. Na jedné straně je to dědičnost a věk, na straně druhé životní styl. Rizikovým faktorem je zejména vystavování se slunečnímu záření, zvláště je-li doprovázeno spálením kůže. Podle posledních poznatků pak není sporu o tom, že riziko vzniku rakoviny kůže zvyšuje také solární opalování.

Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště

Pocit bezpečí v místě bydliště je významným faktorem, který kromě jiného ovlivňuje celkovou spokojenost obyvatel s místem bydliště a souvisí s možnostmi a zájmem obyvatel o zapojování do společenských a kulturních aktivit. Otázkou je, jak je bezpečí vnímáno samotnými obyvateli a jak se mezi sebou liší jednotlivé regiony ČR v pocitu bezpečí obyvatel.

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR

V souvislosti s korupcí je klíčovou problematikou nabízení a poskytování úplatků tedy dle zákonné definice „neoprávněných výhod spočívajících v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění“. V tomto ohledu stojí za pozornost přístup veřejnosti k oběma formám korupčního jednání, tedy k nabízení a přijímání úplatků.

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Platí, že organizace (oddělení, potažmo pracovní tým či jednotlivec) je výkonná, pokud splní uložené či stanovené cíle. Naopak nenaplnění cílů znamená suboptimální výkonnost, která by vždy měla být předmětem další pozornosti ze strany managementu. Jak výkonné jsou české organizace z hlediska takto vymezené výkonnosti? Dosahují vytyčených cílů? V jaké míře?

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

S ohledem k situaci v mnoha odvětvích ekonomiky stále více subjektů obrací svou pozornost k otázkám své vlastní výkonnosti a ke způsobům, jak výkonnost adekvátně měřit. Některé organizace implementovaly standardizované, komplexní systémy pro sběr a vyhodnocení údajů o své výkonnosti, řada dalších subjektů vyvinula vlastní metodiky přizpůsobené svým konkrétním charakteristikám a požadavkům managementu, zatímco jiné subjekty svou výkonnost jen odhadují nebo se touto problematikou vůbec nezabývají.

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

České firmy využívají ke sledování a měření své výkonnosti širokou škálu přístupů, metod a postupů. Některé organizace využívají sofistikované metody měření výkonnosti, jiné subjekty naopak spoléhají na intuici a prostý odhad. Jaké jsou však hlavní důvody či stimuly vedoucí ke sledování výkonnosti, jaké jsou z pohledu manažerů českých firem nejdůležitější výhody sledování a měření výkonnosti, a jak se tyto výhody liší v závislosti na používaných systémech sledování výkonnosti?

Sledované finanční ukazatele

Řízení organizací na základě souboru finančních ukazatelů patří k elementárním dovednostem manažerů. Na druhé straně je pravdou, že existuje velmi mnoho takovýchto ukazatelů a pokud by management věnoval důkladnou pozornost celému spektru několika desítek parametrů, přestal by být akceschopný a nemohl by se zaměřit na kritické prvky řízení dané organizace.

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

V posledních několika letech je patrný odklon od výzkumů, v rámci kterých jsou data zjišťována prostřednictvím rozhovorů osobně vedených tazateli působícími v terénu směrem ke korespondenčním metodám sběru dat. Při nich se oslovený respondent rozhoduje o zapojení do výzkumu většinou sám na základě informačního dopisu distribuovaného spolu s dotazníkem či linkem do příslušné on-line aplikace.

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Užitečnost prováděných výzkumů veřejného mínění je možné posuzovat z různých hledisek. Jedním z nich může být pohled zadavatelů nebo uživatelů výsledků těchto výzkumů. Užitečnost výzkumů je z jejich pohledu dána především možnostmi využití výsledků těchto výzkumů pro rozhodování a zprostředkování nových či nesamozřejmých informací.

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Sdělovací prostředky publikují řadu článků, které se opírají o výsledky nejrůznějších výzkumů. V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké míry se veřejnost o takovéto zprávy zajímá. Sumarizovaná informace o názorech a postojích ostatních obyvatel je atraktivní a mnohdy i prakticky využitelnou zpětnou vazbou umožňující konfrontovat vlastní postoje s ostatními.

Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka. Profil dárců ale není totožný s profilem celé populace.

Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česk

Lidé věnují finanční prostředky např. na sociální účely (příspěvky určitým osobám či jejich skupinám), na jiné než společenské účely (např. ochrana přírody a ohrožených živočichů), ale i neadresně (např. různým nadacím, které finanční prostředky přerozdělí). Jaké organizace či aktivity se těšily mezi českými dárci největší podpoře?

Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám

Darování peněz je ovlivněno určitými názorovými postoji. Jaké jsou názorové postoje obyvatel Česka, které jejich přístup k dárcovství ovlivňují? Myslí si, že má smysl přispívat na dobročinné účely? A co si myslí o výroku, že většina peněz ze sbírek se vyplýtvá?

Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství (materiální dary, včetně darování potravin, ale např. i darování krve) se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka.

Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství (materiální dary, včetně darování potravin, ale např. i darování krve) se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka. Lidé věnují finanční prostředky např. na sociální účely (příspěvky určitým osobám či jejich skupinám), na jiné než společenské účely (např. ochrana přírody a ohrožených živočichů), ale i neadresně (např. různým nadacím, které finanční prostředky přerozdělí).

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti

Proces řízení organizační výkonnosti zahrnuje celou řadu procesů a nástrojů od plánování přes finanční řízení až po řízení lidských zdrojů. Součástí procesu je také vedle tvorby strategie a evaluace také následná fáze aplikace výstupů z hodnocení, která je vzhledem k šíři organizačních procesů značně široká. Jak používají výsledky hodnocení výkonnosti české organizace?

Překážky přijetí systému hodnocení výkonnosti organizace

Implementace nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace je předpokladem pro její řízení, směřující ke splnění cíle organizace. Proces přijetí takového nástroje představuje široké problematické pole, sahající od individuálního rozhodnutí vedení organizace až po nasazení systému do plného provozu. Mezi hlavní problémy patří nedostatek financí, lidských zdrojů, ztížená orientace v nabídce současných přístupů nebo komplikovanost současných systémů řízení.

Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti

V posledních desetiletích jsou v organizacích stále častěji implementovány standardizované systémy pro měření výkonnosti. Přijetí takového nástroje představuje komplexní procesuální aktivitu, která je doprovázena překážkami, mezi které patří také nedostatek informací.

Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura

Možnosti aplikace výstupů hodnocení výkonnosti jsou značné a dotýkají se v zásadě všech dimenzí organizace. Mezi způsoby, kterými lze uplatnit informační potenciál indikátorů, patří sdílení organizačně významných obsahů a integrace aktivit jednotlivců v organizaci.

Znalost certifikační známky FAIRTRADE

Jedním ze způsobů, kterými lze identifikovat fairtradový výrobek je pomocí certifikační známky FAIRTRADE. Součástí této známky je symbol a nápis FAIRTRADE. Toto označení získají výrobky, které byly vyrobeny a zpracovány v souladu se standardy Fairtrade International.

Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží

Fair trade je jedním ze způsobů pomoci malým a středním výrobcům v rozvojových zemích. Tyto výrobky jsou vyráběny za kontrolovaných podmínek, které garantují dodržování lidských a pracovních práv výrobců a dávají jim možnost zajistit si podmínky pro další existenci a rozvoj.

Rozdílné motivace spotřebitelů při nákupu fairtradových výrobků

Zájem o fairtradové výrobky v České republice roste, jak lze usuzovat z meziročního nárůstu prodeje těchto výrobků. Fairtradové výrobky musí splňovat řadu kritérií, jakými jsou například garantovaná výkupní cena, zákaz dětské práce, důstojné pracovní podmínky, či udržitelné zemědělské postupy,...

Fair trade – vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích

V současném propojeném světě není problém komunikovat s lidmi na druhé straně planety, či obědvat čerstvé ovoce dovezené z jiného kontinentu. Globalizace jako proces urychluje a rozšiřuje přenos informací, mezinárodní obchod i pohyb lidí. Díky tomu se můžeme dozvědět nejen výsledky olympijských klání, ale také informace například o živelných pohromách v jiných částech světa.

Charakter fairtradových výrobků

Fairtradové výrobky musí v souvislosti s udělením certifikace splňovat celou řadu výrobních standardů, jakými jsou například zákaz dětské či nucené práce či spravedlivá výkupní cena, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu. Standardy také zaručují kontrolované užívání pesticidů a další chemie a podporují pěstování plodin dlouhodobě udržitelným způsobem.

Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Zájem o fairtradové výrobky v České republice roste, je však mnoho lidí, kteří se s tímto konceptem dosud nesetkali či s ním nejsou blíže obeznámeni. Méně obeznámení spotřebitelé mohou mít určitou averzi vůči fairtradovým výrobkům. Tato averze se může pojit například s nedůvěrou v certifikační proces, či obavou z nedostatečné kvality či hygienické závadnosti těchto výrobků.

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích

Aktivity v rámci výzkumu, vývoje a inovace (VaVaI) představují pro podniky možnost, jak zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Výzkumnou činnost však mohou podniky zajišťovat různým způsobem. Buď využijí externích kapacit jiné firmy a tyto aktivity zcela outsourcují, nebo vyčlení kapacity pro provoz vlastní výzkumné, vývojové a inovační činnosti.

Přístupy průmyslových podniků k outsourcingu v oblasti VaVaI

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi, které je v daných aktivitách mohou podpořit. Spolupráci s dalšími subjekty mohou podniky navazovat jak v rámci dodavatelského řetězce, tak i mimo něj. Jednou z forem této spolupráce je outsourcing.

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Využívání výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ke zvyšování konkurenceschopnosti často od podniků vyžaduje, aby zřídily vlastní výzkumné pracoviště nebo vyčlenily pracovníky, kteří se budou zabývat VaVaI. Výzkumní pracovníci jsou nositeli odborných znalostí, schopností a dovedností a inovačního potenciálu, a proto je právě intelektuální kapitál rozhodujícím faktorem při realizaci VaVaI, resp. konkurenceschopnosti založené na VaVaI.

Výsledky VaVaI registrované průmyslovými podniky působícími v ČR

Cílem výzkumné, vývojové a inovační činnosti (VaVaI) podniků je vytvoření výsledku, který je hodnotný z hlediska jeho přínosu ke zvýšení efektivity či kvality produktu či služeb. Mezi tyto výsledky aplikovaného výzkumu typicky patří výrobky, technologie nebo služby, které lze dále uplatnit v praxi.

Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Investice do výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) jsou významným zdrojem dalšího rozvoje podniků a zvyšování jejich hodnoty. Jednou z významných otázek, na které se podniky realizující VaVaI musí nutně zaměřit, je financování. Organizace mohou zvolit různé strategie, které se odlišují způsoby financování, alokací finančních prostředků atp., a které se odrážejí ve struktuře rozpočtu.

Struktura finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Významnou otázkou výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) je finanční zabezpečení projektu, kdy základní podmínku úspěšné realizace představuje dostatečné množství finančních zdrojů. Organizace mohou volit různé strategie, které zahrnují způsoby financování a alokaci finančních prostředků odrážející se ve struktuře rozpočtu.

Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi, které je v daných aktivitách mohou podpořit. Průmyslové podniky mohou spolupracovat s řadou státních, veřejných i soukromých institucí, jako jsou vysoké školy, úřady, výzkumná pracoviště, financující agentury nebo Hospodářská komora.

Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími subjekty, které je v daných aktivitách mohou různými způsoby podpořit. V některých případech jde přímo o spolupodílení se na výzkumné a vývojové činnosti, v jiných o financování, pronájem laboratorního vybavení, outsourcing výzkumného týmu nebo o jiné formy podpory.

Přínos cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele (průmyslové organizace) o dotace ze strukturálních fondů EU

Podle Nařízení rady ES č. 1083/2006, konkrétně podle článku 40, je v případě velkých projektů (tj. projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo z Kohezního fondu v environmentální oblasti s rozpočtem vyšším než 25 milionu EUR a v ostatních oblastech s rozpočtem vyšším než 50 mil EUR) vyžadováno v rámci posuzování těchto projektů zpracování cost-benefit analýzy (dále jen CBA).

Postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU

V programovém období 2007–2013 byl proces hodnocení projektových žádostí o dotace založen na kontrole formálních náležitostí předkládaných žádostí, na posuzování přijatelnosti projektů a následně na věcném hodnocení projektů. Jednotlivé fáze hodnotícího procesu byly v rámci jednotlivých operačních programů nastaveny podobně.

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob i po jejich odchodu do důchodu

Zaměstnávání osob starších 50 let je v současné době velmi aktuálním tématem. Nároky zaměstnavatelů na zaměstnance jsou však stále vyšší a udržet krok s moderními technologiemi a pracovními postupy není zejména pro starší zaměstnance vždy jednoduché.

Vnímání osob starších 50 let obyvateli ČR z hlediska pracovní způsobilosti

Česká populace rychle stárne, a proto se v blízké době bude muset mnohem intenzivněji řešit zaměstnávání starších lidí. Postavení těchto lidí na trhu práce je však problematické, což je dáno tím, že ze strany zaměstnavatelů panuje přesvědčení o jejich nízké výkonnosti, nižším pracovním tempu, horší schopnosti učit se nebo horší adaptaci na změnu.

Vnímání osob mladšími a staršími věkovými skupinami

Postavení lidí nad 50 let na trhu práce je problematické. Jak dokazují výzkumy, v pracovním prostředí je velmi silně přítomen stereotyp zkušeného, ale málo flexibilního staršího pracovníka, který je pak často vystaven odmítnutí ze strany zaměstnavatele.

Pozitivní diskriminace zaměstnanců starších 50 let

Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v současnosti, kdy populace stárne, a převažují starší lidé nad mladšími. Prodlužuje se délka života, zvyšuje se hranice odchodu do důchodu atd. To znamená, že zaměstnanci starší 50 let musí být schopni nejen pracovat minimálně dalších deset let, ale udržet si také své pracovní místo, což je dnes velmi obtížné.

Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu

Zdraví je bezpochyby pro všechny jedním z nejdůležitějších prvků života. Abychom mohli vykonávat každodenní činnosti (chodit do práce, věnovat se koníčkům, sportovat atd.) měli bychom mít i určitý přehled o svém zdraví (jak se fyzicky cítíme, jak často jsme nemocní atd.). Sledování vlastního zdravotního stavu tak může sloužit jako takový požární hlásič, který upozorňuje jedince, že není něco v pořádku.

Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav

Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem k udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel. Současný životní styl vede jednotlivce k aktivnímu způsobu života, angažování se v rámci společnosti (od dobrovolnických až po politické aktivity), motivuje jednotlivce k celoživotnímu vzdělávání a nakonec i k zájmu o vlastní zdraví.

Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR

Sebeuvědomění si vlastního zdravotního stavu vede jednotlivce k respektování vlastní tělesné schránky a poznání, že dobrý zdravotní stav je nezbytným předpokladem pro jeho život. Sebeuvědomění vyžaduje častokrát intuici a zvýšenou vnímavost vůči změnám vlastního těla, ale také znalosti o jeho správném fungování, o životním prostředí a jeho vlivu na zdraví, o zdravém životním stylu, ale i o nevyhnutelném stárnutí a jeho vlivů na zdravotní stav.

Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdravím

Dnešní společnost očekává od každého jednotlivce, aby byl připraven se nejen vypořádat s finančními či sociálními problémy, ale také se svým zdravím resp. měl by být schopen učinit vše potřebné pro jeho udržování či zlepšování. Předpokladem toho je, aby svůj zdravotní stav znal, všímal si jeho změn a byl schopen si tyto změny uvědomit.

Honocení ekonomické situace domácnosti seniora

Jedním z aspektů péče o seniory a jejich schopnosti sociálního začleňování je ekonomická situace jejich domácnosti. Finanční prostředky jsou významným faktorem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Díky nim mohou žít dle vlastních představ a do určité míry se nijak neomezovat. Ekonomická situace domácnosti seniora však závisí na mnoha různých faktorech, kdy některé může ovlivnit sám (omezení spotřeby či substituce určitých výrobků), jiné však nikoliv (nájem, zdravotní pomůcky a léky).

Účast obyvatel ČR na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech

Další vzdělávání se v poslední době stává významnou součástí životní dráhy jednotlivce. Jedná se o formu vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce, rekvalifikací se pak míní získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace dosavadní.

Vybrané motivátory dalšího vzdělávání

Vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a to především v souvislosti s rychlejším zastaráváním poznatků, častějším změnám v pracovním procesu a v ekonomické struktuře nebo v souvislosti s problémem stárnutí populace a zaměstnatelnosti lidí starších 50 let.

Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Další vzdělávání je v současnosti považováno za důležité zvláště pro udržení kvalifikace v zaměstnání, pro konkurenceschopnost pracovníka na trhu práce, ale také pro kultivaci osobnostních kvalit. Vedle otázky po motivaci ke vzdělávání je neméně důležité také odpovědět na to, které bariéry způsobují, že se lidé dále nevzdělávají.

Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Účastníci dalšího vzdělávání přicházejí se širokým spektrem potřeb a požadavků, a to vzhledem k výši jejich věku, dosaženého vzdělání, oboru vzdělání nebo cíli dalšího vzdělávání. Nabídka vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů je v současnosti poměrně široká...

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace

Metody řízení výkonnosti organizace jsou předmětem stále se zvyšujícího zájmu vrcholového managementu. Zahrnují také analýzu výkonnosti oblasti řízení lidských zdrojů (HRM), které se vzhledem k významu lidského kapitálu pro výkon podniků dostává zvýšené pozornosti. Jedním aspektem řízení výkonnosti je stanovení sady indikátorů, které vykazují úroveň sledovaného jevu. Za tři hlavní konstrukty evaluace výkonnosti jsou považovány absence, fluktuace a spokojenost zaměstnanců.

Nejčastější způsoby dárcovství

Se slovem dárcovství se každému vybaví něco trochu jiného. Někdo má tento pojem spojený například s posíláním dárcovských DMS, někdo spíše s charitativními peněžními či věcnými sbírkami. Jakým způsobem darují peníze lidé v České republice?

Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely

Dárcovství má v České republice poměrně dobré jméno. Některé sbírky mají významnou mediální podporu, mnoho sbírek probíhá v ulicích měst či prostřednictvím různých charitativních akcí. Osobní zapojení může být chápáno i jako prestižní záležitost. Co však ovlivňuje, kolik peněz věnujeme na charitativní účely a kolik průměrně darujeme?

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

V souvislosti s rozvojem území a rozsáhlou výstavbou v okolí stávajících obydlí vzniká přirozený střet zájmů, kdy na jedné straně stojí zájem či potřeba realizovat konkrétní stavbu a na straně druhé je zájem např. místních obyvatel uchovat své nejbližší okolí beze změny a usilovat o změnu lokalizace plánované stavby.

Způsoby řešení problémů v místě bydliště z pohledu obyvatel ČR

Hypotetických problémů se v místě bydliště každého občana může vyskytnout celá řada. Jednotlivcem zvolené řešení případného problému by zřejmě z velké míry záviselo na charakteru konkrétní problematické události. Přesto si můžeme položit otázku, jak by občané na případný problém zareagovali – jakou by zvolili strategii řešení?

Zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště

Kromě základního aktivního a pasivního volebního práva, které je na úrovni obecní samosprávy vykonavatelné od 18 let, mají občané českých měst a obcí spoustu dalších možností, jak ovlivnit dění v místě svého bydliště.

Účast obyvatel ČR na veřejných akcích ve veřejném dění

Veřejná angažovanost české populace je obecně dlouhodobě hodnocena jako nízká. Nejčastěji se hovoří o slabé pozici občanské společnosti či o nezájmu veřejnosti prosazovat své zájmy prostřednictvím členství v politických stranách. Veřejné občanské angažmá má ale i jiné projevy, které si zaslouží pozornost.

Životní spokojenost ve světle příjmů a organizace domácnosti obyvatel ČR

Pocit subjektivní spokojenosti s vlastním životem může být ovlivněn dlouhou řadou faktorů. Určení jejich důležitosti je složité a u každého jedince také velmi individuální. Přesto můžeme předpokládat, že jedním ze stěžejních faktorů, který spokojenost s vlastním životem ovlivňuje, je socioekonomická situace domácnosti.

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Regionální politika EU obecně vychází z koncepce solidarity a ekonomické a sociální soudržnosti. Solidarita představuje pomoc regionům hospodářsky nebo sociálně znevýhodněným ve srovnání s průměrem členských zemí. Soudržnost pak znamená, že snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony představuje výhodu pro všechny členské země.

Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU

Z hlediska naplňování stanovených cílů je komunikace regionální politiky EU zaměřena na šíření informací o existenci strukturálních fondů a operačních programů, informací o zaměření jednotlivých operačních programů, informací o podmínkách získání prostředků z fondů EU, informací o příjemcích podpory, informací o úspěšně realizovaných projektech, informací o dopadech a přínosech evropských dotací apod.

Ochota obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobku

Každý výrobek má mnoho různých vlastností, které mají vést k tomu, že si jej člověk odnese z obchodu domů. Pro někoho je důležitá kvalita výrobku, pro jiného vyšší image a pro dalšího je zásadní například ekologický způsob výroby. Za které vlastnosti výrobku jsme ochotni připlatit a čím je to způsobeno?

Ochota obyvatel ČR zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky

V současném konkurenčním prostředí jsou vlastnosti výrobku, jako je způsob výroby a kvalita, často rozhodujícím faktorem pro nákup daného zboží. Certifikace výrobků garantují určité vlastnosti a jednou těchto certifikací je také certifikace Fairtrade. Fairtradové výrobky musí splňovat řadu kritérií, jakými jsou například garantovaná výkupní cena, zákaz dětské práce, důstojné pracovní podmínky či udržitelné zemědělské postupy, které nezatěžují životní prostředí.

Informace považované respondenty za soukromé či osobní

Jedním z problémů, které metodologie výzkumu veřejného mínění řeší, je získání pravdivé a úplné odpovědi. To může být ztíženo či znemožněno položením problematických otázek, mezi které patří také otázky osobní. Otázky příliš osobní povahy jsou obecně opovažovány za nevhodné, nicméně řada výzkumů je běžně postavena na takových otázkách, které mohou vzbuzovat odpor respondenta k odpovědi...

Ochota respondentů odpovídat na osobní otázky

Postoje obyvatel k výzkumným šetřením a jejich ochota participovat na těchto šetřeních, má podstatný dopad na všechny výzkumné oblasti, které své závěry staví na datech tohoto druhu. Problémem je odmítnutí respondenta poskytnout odpověď nebo získání pravdivých informací a to zvláště tehdy, jde-li o otázky týkající se soukromí.