Evaluace

Sociální analýzy

 

EVALUACE

jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu.

V oblasti evaluací se INESAN specializuje na:

 • Meta-evaluace, tj. evaluace již provedených evaluací
 • Evaluace intervencí, tj. hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací (a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak i celých programů

 

 

METODY EVALUACÍ

Metody používané v oblasti evaluací vycházejí z metod primárního společenskovědního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody). Velmi časté je také použití technik sekundárního výzkumu (rešerše, re-analýzy, obsahové analýzy, analýzy sekundárních dat). Spektrum metodologických nástrojů a technik, které INESAN při své činnosti používá je také doplněno o metody analýz finančních ukazatelů používaných v ekonomii a managementu (např. CBA, CEA, ROI a další). V rámci evaluací se též využívají aplikované postupy (mezi něž např. patří metoda Delphi, Peer-review, Auto-evaluace a další).

Podrobnější informace o jednotlivých metodách najdete v jednotlivých sekcích.

1. METODY ZÍSKÁVÁNÍ/SBĚRU PRIMÁRNÍCH INFORMACÍ

 • Telefonické dotazování s využitím počítače (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI)
 • Osobní dotazování (Face-to-Face)
 • Individuální hloubkové rozhovory (In-depth Interviews)
 • Samovyplňovací dotazník (Self-Assessment Questionnaire – SAQ)
 • Deníky
 • Dotazování pomocí počítače (Computer Assisted Self-Interviewing – CASI)

 

2. METODY SEKUNDÁRNÍCH ANALÝZ

 • Obsahová analýza dokumentů
 • Analýza tisku
 • Re-analýza
 • Meta-analýza

 

3. METODY ANALÝZY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

 • CBA (Cost-Benefit Analysis)
 • CEA (Cost-Effectiveness Analysis)
 • Costing
 • ROI

 

4. APLIKOVANÉ POSTUPY

 • Metoda Delphi
 • Peer-review
 • Auto-evaluace
 • Evaluační návštěvy in-situ
 • SWOT syntéza
 • Benchmarking
 • Multicriteria analysis (MCA)

 

TYPY EVALUACÍ

 1. META-EVALUACE

 2. ANALÝZA POTŘEB (NEEDS ASSESSMENT)

 3. EVALUACE PROCESU (PROCESS EVALUATION)

 4. EVALUACE EFEKTŮ (EVALUATION OF EFFECTS)

 

Více o jednotlivých typech evaluací naleznete pod tímto odkazem.

 

PŘEDMĚT EVALUACÍ 

 1. EVALUACE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTŮ

 2. EVALUACE INTERVENČNÍCH PROGRAMŮ A VEŘEJNÝCH POLITIK

 3. EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT

 4. EVALUACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

 5. EVALUACE JIŽ PROVEDENÝCH EVALUACÍ (META-EVALUACE)

 

Více o předmětu evaluací naleznete pod tímto odkazem.


SOCIÁLNÍ ANALÝZY

jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí. INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím se sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit.

V oblasti sociálních analýz je realizován zejména:

 • Primární a sekundární výzkum 

 • Syntetizující, komparativní a analytické studie

 • Případové studie