Realizované projekty


Projekt TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

V rámci tohoto projektu zpracoval INESAN formou subdodávky výzkumné šetření pro realizátora projektu, kterým byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Projekt byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Aktivizace seniorů je v současnosti považována za jednu z možností prevence sociální exkluze seniorů. Aby byla aktivizace efektivní, je zapotřebí vyhodnotit životní situaci seniorů v rámci několika oblastí.

Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit data, pomocí kterých bude možné vytvořit doporučení ke zlepšení podmínek pro rozvoj aktivního stárnutí s ohledem na ekonomickou situaci seniorů. Závěrečná zpráva z projektu sloužila jako manuál pro sociální odbory vybraných municipalit.

 

Projekt TD020330 "Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování"

V rámci tohoto projektu zpracoval INESAN formou subdodávky výzkumné šetření pro realizátora projektu, kterým byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Projekt byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Cílem výzkumného šetření bylo získat podrobné informace o možnostech začleňování osob v předseniorském věku (tj. 55–64 let) a seniorů (tj. osob ve věku 65 a více let) za účelem identifikace a formulace doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života těchto osob.

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. V rámci provedeného výzkumu byly rovněž podrobně analyzovány postoje respondentů k samotnému začleňování a k jeho možným formám. V neposlední řadě se výzkum věnoval preferencím osob v před-seniorském věku a seniorů ve vztahu k využívání služeb, jež mohou zvýšit kvalitu života. Tematicky výzkum zkoumal celkem pět hlavních oblastí, a to ekonomickou situaci domácností, jejich sociální prostředí, zdravotní situaci, využívané a preferované sociální služby a rizikové jevy přispívající k sociálnímu vyloučení.


Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Hlavním cílem tohoto projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a v neposlední řadě schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální okolí.


Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let (CZ.6.01.2013.221.003)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Hlavním cílem je identifikovat a popsat postoje a názory obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let.

 

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Hlavním cílem je identifikace a charakteristika faktorů ovlivňujících zájem jednotlivých společenských skupin o další vzdělávání a rekvalifikaci.

Postoje obyvatel ke vzdělávání a rekvalifikaci jsou bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o hledání zaměstnání. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k formám a ochotě dalšího vzdělávání.

 

 

ZPĚT