Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt ''Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců'' navazoval na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazoval na projekt ''Vzdělávejte se pro růst'', kteý se osvědčil jako jeden z nástrojů podpory dalšího vzdělávání v ČR a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na českém trhu práce. Projekt se zaměřoval zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomĺky mají na trhu stabilní pozici s moŽností přechodu k růstu.

Realizovaná evaluace tak měla za cíl vyhodnotit proces rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců (přĺp. OSVČ), jeho reálné dopady a nalezení případných doporučení pro zefektivnění realizace navazujících projektů v operačním programu Zaměstnanost (OP Z). To vše s ohledem na stanovené cíle projektu, při sledování efektu dopadu na jednotlivého člověka i celkové dopady na zaměstnanecký vzdělávací systém a celkovou zaměstnanost/nezaměstnanost.

V rámci evaluace byla vytvořena závěrečná evaluační zpráva (včetně čtyř samostatných příloh), informační leták s hlavními zjištěními z provedeného výzkumného šetření mezi účastníky projektu POVEZ. Dále konferenční příspěvek prezentovaný na závěreční konferenci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, konané dne 11. listopadu 2015 v prostorách hotelu Step. A v neposlední řadě workshop pro uživatele výstupů evaluace.