Research Departments

V sekcích jednotlivých oddělení naleznete informace o jejich tematickém zaměření, v realizovaných projektech a přehled vytvářených výsledků, z nichž některé je v případě vašeho zájmu možné zdarma stáhnout. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí/ho příslušené/ho jednotky/oddělení.

 

Department of Social and health research

Department of Sensitive topics research

Department of Environment

Administrative unit

Research unit


 

Department of Social and health research

Kristýna Bernášková

 

 

Head of department

Mgr. Kristýna Bernášková

+420 220 190 597

+420 602 502 406

Je kvalifikovaná sociální pracovnice a výzkumnice. Specializuje se na výzkum v oblasti sociálních věcí (občanská společnost, sociální služby, stárnutí populace, sociálně právní ochrana dětí apod.) a zdravotní problematice (preventivní programy).

Dále se pak věnuje designu a provádění evaluací především u sociálně či zdravotně zaměřených projektů.

kristyna.bernaskova@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Department description

 

Oddělení se zaměřuje na provádění kvalitativních i kvantitativních výzkumných šetření a evaluací v sociální a zdravotní oblasti. Výzkumný tým tvoří odborníci z oboru sociálních služeb, sociální politiky, psychologie i sociologie, což umožňuje multioborový přístup k jednotlivým výzkumným otázkám.

Mezi konkrétní témata, , která jsou v tomto oddělení rozvíjena, patří:

 • stárnutí populace a jeho dopady na sociální a zdravotní služby,
 • zaměstnávání starších osob,
 • sociální práce v obcích či krajích/ profesionalizace sociální práce,
 • sociální bydlení,
 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • zdravotní prevence,
 • zdravotní uvědomělost,
 • rozvoj sociálních a zdravotních služeb.

 

UP

 

Department of Sensitive topic research

Petra

 

 

Head of department

Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.

+420 220 190 597

+420 605 347 320

Je sociální antropoložka, která se zabývá sociálními aspekty umírání a smrti a problematikou hospicové a paliativní péče. V oblasti kvalitativního výzkumu se specializuje na metodologické přístupy výzkumu senzitivních témat a na užití etnografických metod. Zabývá se také otázkou výzkumné etiky a reflexivity. Realizovala dlouhodobý etnografický výzkum v centrálním Mexiku a v Mexico City na základě kterého napsala disertační práci a autoetnografickými prvky. Je členkou České asociace pro sociální antropologii.

petra.ponocna@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Department description

 

Oddělení se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum senzitivních témat, která vyžadují specifické metodologické a teoretické přístupy. Při výzkumné činnosti jsou používány kvalitativní i kvantitativní výzkumné techniky a metody. V oddělení jsou také realizovány projekty, během jejichž řešení dochází k propojení sociálně-vědního výzkumu s IT.

Velká pozornost je věnována také otázkám etiky v sociálně vědním výzkumu.

Členové a členky oddělení se věnují:

 • stárnutí populace, problematice zdravého stárnutí a seniorské tematice
 • problematice paliativní a hospicové péče
 • postojům veřejnosti ke smrti a umírání
 • problematice komunikace v organizacích a mezi školami a zákonnými zástupci dětí
 • marginalizovaným sociálním skupinám
 • eticky odpovědnému chování

 

UP

 

Department of Environment

 

Roman Lyach

 

 

Head of department

Mgr. Roman Lyach, Ph.D.

+420 220 190 597

+420 737 242 256

Zabývá se výzkumem v oblastech životního prostředí a zemědělství. V současné době se specializuje na výzkum ve sportovním rybolovu Jeho další specializací je potravní ekologie rybožravých ptáků a savců a ekologie ryb. Dále se zabývá výzkumem postojů a chování veřejnosti vzhledem k tématům způsobu vytápění domácností, výběru dopravního prostředku pro cestování a adaptace domácností na šetření s vodou. Působil také na IGB-Leibniz Insitute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries v týmu prof. Roberta Arlinghause. Je členem IUCN Otter Specialist Group a IUCN Species Survival Comission. Je taktéž prvním autorem několika publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.

roman.lyach@inesan.eu

 

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Department description

 

Oddělení životního prostředí se zabývá výzkumem v oblastech rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a spotřeby vody v domácnostech. Většina výzkumů je založena na kvantitativním a kvalitativním výzkumu postojů a chování zainteresovaných skupin. Část výzkumných úkolů je založena na sekundární analýze.

Hlavními řešenými tématy v rámci výzkumu jsou:

 • vliv rybářského managementu ve sportovním rybaření na úlovky ryb, efektivitu vysazování ryb a rybářské návštěvy
 • efekt NIMBY (not in my backyard)
 • analýza vytěsňovacího efektu v odpadovém hospodářství
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu vytápění domácností
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu dopravy a cestování
 • postoje a chování domácností vzhledem k nakládání s vodou

 

UP

 

Administrative unit

 

Jana Menšíková

 

 

Head of unit

Ing. Jana Menšíková

+420 220 190 597

+420 728 449 211

Vystudovala hospodářsko-správní studia se zaměřením na oblast veřejné správy a ekonomie na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Je vedoucí administrativní jednotky INESANu. Zaměřuje se na projektové řízení interních i externích projektů, má na starosti oblast HR a PR, současně se věnuje dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace.

jana.mensikova@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Unit description

 

Administrativní jednotka se zaměřuje na kompletní administrativní a podpůrnou činnost organizace pro jednotlivá oddělení výzkumné organizace; administruje výzkumné projekty jednotlivých oddělení a zajišťuje provozní a ekonomické činnosti výzkumné organizace.

Pracovníci jednotky rovněž realizují dva projekty zaměřené na rozvoj výzkumné organizace. První z nich je projekt OPZ, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323 s názvem „Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků“ a druhý je projekt OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 s názvem „Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci.“

 

 

UP

 

Research unit

 

Jiří Remr

 

 

Head of unit

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

 

+420 220 190 597

+420 602 373 855


Absolvoval postgraduální studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je členem České evaluační společnosti od roku 2010, a dále je členem několika dalších profesních organizací, mj. Americké evaluační asociace a Evropské evaluační společnosti. Ve své odborné činnosti se specializuje na provádění a koordinaci evaluačních šetření, na realizaci meta-evaluací a na vývoj metodik a inovativních evaluačních a výzkumných postupů

jiri.remr@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Unit description

 

Výzkumná jednotka se zaměřuje zejména na zajišťování výzkumných a analytických prací pro jednotlivá oddělení či pro konkrétní řešitele/ky. V tomto rámci vytváří nové a inovuje stávající výzkumné nástroje a postupy, věnuje se vizualizaci výsledků výzkumné činnosti organizace.

Zajišťuje terénní sběr dat v rámci primárního kvantitativních výzkumů, spravuje tazatelskou síť, zajišťuje CAWI šetření, provádí náročné a pokročilé analýzy dat. Jednotka se současně zaměřuje na provádění metodologického výzkumu.

 

UP