Etický kodex INESANu

Tento Etický kodex výzkumných pracovníků INESANu byl zpracován za použití následující materiály:

 • Evropská charta pro výzkumné pracovníky, 2005/251/ES, Úřední věstník Evropské unie
  ze dne 22. března 2005;
 •  Etický rámec výzkumu, usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005;
 •  Memorandum on Scientific Integrity, All European Academies, Amsterdam 2003 (On standards for Scientific Research and a National Committee for Scientific Integrity, KNAW, NWO, VSNU, 2001)

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 1. Smyslem tohoto etického kodexu je vyjádřit etické standardy v rámci organizace.
 2. Účelem tohoto kodexu je předcházet protiprávnímu jednání a trestní odpovědnosti INESANu.
 3. Cílem etického kodexu je zkvalitnit interní i externí vztahy a komunikaci a dosáhnout toho, aby vystupování zaměstnanců bylo plně profesionální.
 4. Tento etický kodex se týká všech zaměstnanců INESANu, tj. vědeckých pracovníků, administrativních pracovníků, studentů, stážistů aj.
 5. Každý zaměstnanec dodržuje zákony ČR a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy INESANu. Varuje se jakékoliv trestné činnosti.
 6. Navíc se ve své práci řídí základními lidskými mravními principy a zásadami uvedenými v tomto kodexu.
 7. Respektuje lidská práva a základní svobody, mezi nimiž na předních místech stojí právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a projevu, i svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby. Snaží se předcházet jednání, jež by tato práva a svobody porušovalo.
 8. Nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmu vyplývajícího z jeho postavení na pracovišti a s ním související činnosti a jeho soukromého zájmu.
 9. Neobhajuje a nekryje chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu, a to ani poukazováním na nutnou poslušnost či loajalitu.
 10. Vystupuje proti neetickému a nevhodnému užití vědeckých poznatků.
 11. Rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a usiluje o zlepšení svých odborných schopností.
 12. Odmítá užívání nevědeckých přístupů a rasistických, náboženských, nacionalistických a politických hledisek ve vědě.
 13. Dodržuje principy nestrannosti a nezávislosti na ideologických a politických tlacích a na zájmech nátlakových skupin.
 14. Ctí svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů a informací. Kritiku a alternativní názor uplatňuje korektně.
 15. Pečuje o majetek institutu a používá ho řádně. Předchází újmám na tomto majetku. Tento majetek ani své postavení nezneužívá k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby.
 16. Odmítá diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, ideologie, náboženského vyznání, víry, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální orientace, fyzického handicapu, sociálního původu nebo majetkových poměrů. Vůči všem jedná s respektem, bez ohledu na sociokulturní odlišnosti.
 17. Podporuje pozitivní přístup k osobám se specifickými potřebami a zlepšování podmínek pro jejich působení v akademické komunitě.

 

Článek II.

Zásady ve vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti

 1. Zaměstnanec zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání a dbá, aby jeho prakticky využitelné výsledky sloužily ku prospěchu společnosti.
 2. Neznevažuje vědecké postupy a respektuje jiný vědecký názor, jakož i pluralitu vědeckých a tvůrčích disciplín.
 3. Ke kolegům se chová s přiměřenou kritičností, kterou uplatňuje i vůči vlastní vědecké, umělecké a tvůrčí práci.
 4. Při své vědecké a tvůrčí práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá za přiměřenost, přesnost a objektivitu použitých metod a dbá na to, aby nedošlo k jejich zkreslování.
 5. Dbá o to, aby postupy i výsledky vědecké a tvůrčí práce byly přezkoumatelné.
 6. Po zveřejnění uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků po dobu obvyklou v příslušné disciplíně, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy.
 7. Dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví, a to jak při vlastní práci, tak i při nakládání s tvorbou druhých, a dbá na uvádění správné afiliace výsledků vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti. Nepublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání eticky pochybných publikačních platforem. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých.
 8. Vede-li výzkumný tým, dbá na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci a vystříhá se autokratických metod řízení. Brání tomu, aby požadavky na výkon a odborná soutěživost vedly k nepoctivému jednání.
 9. Je-li požádán o odborné posudky či vědecká, umělecká či jiná expertní stanoviska, podává je s plnou odpovědností, nestranností, se snahou o objektivitu a ve světle současné úrovně poznání. Nepřipouští účelová zkreslování ani ovlivňování své osoby vnějšími zájmy. Při hodnocení postupuje věcně, používá standardní kritéria, argumentativní postupy a za hodnotící závěry ručí svou odbornou ctí.

Článek III.

Zásady zveřejňování poznatků a výsledků

 1. Zaměstnanec může být uveden jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku, např. k návrhu studií a pokusů a k jejich provedení, k analýze, interpretaci, teoretickému zpracování či modelování dat nebo k sepsání publikace, a pokud se spoluautorstvím souhlasí.
 2. V publikaci je uznáván vědecký přínos předchůdců a kolegů ke zkoumanému problému, na který přímo publikace navazuje, a při citaci nálezů a poznatků jiných autorů uvádí zřetelný odkaz na příslušný zdroj.
 3. Citovány jsou i podstatné práce, které nejsou v souladu se zjištěnými výsledky a závěry.
 4. Objeví-li autor ve svých publikovaných údajích významnou chybu, podnikne odpovídající kroky, např. dá vytisknout errata nebo jinou opravu.
 5. Autor nedělí zbytečně výsledky a poznatky do více publikací, aby si uměle zvýšil počet prací;
 6. Autor nepublikuje eticky pochybným způsobem a nevyužívá eticky pochybných publikačních platforem.
 7. Publikace jsou vydávány s cílem předat výsledky a poznatky odborné veřejnosti, ne pouze za účelem vykázání prací jako vědeckých výstupů.

 

Článek IV.

Zásady pro posuzovatelskou, hodnotící, oponentskou a expertní činnost

Výzkumný pracovník:

 1. provádí jemu zadanou posuzovatelskou nebo jinou hodnotící činnost osobně;
 2. chrání duševní vlastnictví autorů posuzovaných rukopisů, návrhů projektů a zpráv; nepoužívá údaje obsažené v hodnocených podkladech k jinému účelu než k vypracování odborného posudku a neposkytuje je třetí osobě;
 3. neprodlužuje záměrně hodnocení posuzované práce, aby dosáhl vlastních výhod či výhod pro třetí osobu;
 4. odmítne vypracovat odborné stanovisko, jehož závěry by mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem, nebo na tuto skutečnost předem jasně upozorní; vystříhá se i dalších vědomých střetů zájmu;
 5. expertní stanoviska vyhotovuje zodpovědně a pouze z oblasti svého oboru a nepodléhá případným vnějším tlakům, které by mohly ovlivnit vyznění tohoto stanoviska;
 6. při hodnotitelských a oponentních řízeních vychází z objektivních kritérií, dodržuje pravidla zadavatele a vyžaduje totéž od ostatních účastníků jednání.

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento etický kodex nabývá platnost a účinnost pro výzkumné pracovníky prvním dnem měsíce následujícího po schválení ředitelem INESANu.
 2. Tento etický kodex byl schválen dne 1. prosince 2010.

 

 

Aktualizace Etického kodexu byla schválena 1.10.2016.