METODA DELPHI

Metoda Delphi je subjektivně-intuitivní metodou, jež slouží primárně k expertním odhadům budoucích trendů či k prognózám budoucího vývoje. Delphi se však používá také k identifikaci priorit, k posouzení možných scénářů budoucího vývoje a k odhadu možných dopadů jednotlivých opatření, jejichž implementace je v daný okamžik zvažována. Delphi se v široké míře uplatňují mj. při ex-ante evaluacích.

Metoda Delphi je založena na vícekolové, moderované, nepřímé a korespondenční komunikaci mezi zástupcem realizátora šetření a jednotlivými účastníky (experty). Nepřímá forma komunikace znamená, že jednotliví účastníci (pečlivě vybraní experti) nekomunikují mezi sebou navzájem (vzhledem k anonymitě o sobě dokonce ani nevědí), nýbrž jsou v kontaktu pouze s moderátorem. Ten formuluje a distribuuje jednotlivé otázky a následně shromažďuje a sumarizuje získané odpovědi. Ty jsou v dalším kole distribuovány jednotlivým účastníkům s žádostí o korekci či potvrzení vlastního výchozího stanoviska, o doplnění případných argumentů či námitek atd. Proces komunikace s experty může probíhat v mnoha kolech, nicméně je obvyklé, že proběhnou 3 – 4 kola; vždy je účastníkům poskytnuta nejméně jedna příležitost ke změně či k doplnění výchozích odpovědí. Klíčovými charakteristikami této metody je tedy anonymita expertů (nevědí o sobě, aby se nemohli vzájemně ovlivňovat a aby byla zajištěna rovnost názorů/expertních odhadů); několikakolové zapojení účastníků, kteří mohou reagovat na anonymně vyjádřená stanoviska ostatních expertů, což obvykle vede k postupné konvergenci odhadů; korespondenční způsob komunikace, kdy je expertům ponechán dostatečný časový prostor pro formulaci jejich písemných stanovisek (obvykle v řádu několika dní), jež zasílají moderátorovi. Jen výjimečně se namísto korespondenční komunikace provádějí hloubková interview.

 

Soubor expertů obvykle čítá několik desítek jednotlivců; jejich výběr je určen cíli výzkumného šetření, nicméně snahou je zapojit do šetření skutečné experty, kteří v dané oblasti aktivně působí. Odborná kompetence účastníků je významným předpokladem zařazení dané osoby mezi účastníky šetření.

 

←ZPĚT                                                                                              NÁSLEDUJÍCÍ →