METODY ANALÝZY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

 

CBA (Cost-Benefit Analysis)

CBA je metoda, která používá v rámci analýzy primárně ty druhy újem a benefitů, jejichž hodnotu lze měřit z hlediska peněžních toků. Podstatou metody CBA je analýza dopadů investice na zapojené subjekty, kvantifikace zjištěných efektů a jejich převod na společnou číselnou (ideálně finanční) jednotku.

Metoda CBA porovnává benefity (Benefits), které vyjadřují jakékoliv pozitivní efekty s náklady nebo újmy (Costs), které postihují negativní efekty investice. Cílem analýzy je stanovit, zda je projekt přínosem pro podporu prosperity organizace, či zda je daný projekt efektivní. CBA umožňuje porovnávání výhodnosti jednotlivých variant posuzovaného projektu pro konkrétní zainteresované strany. Pro CBA jsou klíčové hodnoty kriteriálních ukazatelů, které mají plnit funkci kritéria pro rozhodnutí, zda je projekt smysluplný či nikoli. Podle jejich hodnot lze dále projekty mezi sebou porovnávat. Mezi tyto ukazatele patří především čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR) a doba návratnosti.

INESAN je pomocí této metody schopen vyčíslit nejen veškeré finanční náklady a výnosy spojené s realizací projektů či programů, které z nich bezprostředně plynou zadavatelům, ale také všechny další nefinanční pozitivní a negativní sociálně společenské efekty, které jsou spojené s daným projektem či programem. Dále je možné provést komparaci mezi těmito přínosy a ztrátami v případech, kdy by nebyly projekty realizovány a definovat tak rozdíl mezi uskutečněným a neuskutečněným projektem.

 

CEA (Cost-Effectiveness Analysis)

Metoda CEA byla vyvinuta v padesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických jako nástroj pro rozhodování mezi požadavky kladenými zejména Ministerstvem obrany a Armádou na zbrojní programy atd.

Jedná se o metodu hodnocení předmětů nebo alternativ. Účelem analýzy efektivnosti nákladů je zjistit, který projekt/program nebo varianta projektu/programu může dosáhnout stanovených cílů při co nejnižších nákladech. CEA se používá k identifikaci nejvíce nákladově-efektivní strategie z množiny variant, které mají podobné výsledky. Výběrem nejvíce nákladově-efektivní alternativy, lze volné zdroje, které tím vzniknou, vložit do jiných neméně důležitých oblastí projektu/programu (na rozšíření programů, nebo na jiné důležité vzdělávací a sociální činnosti).

Vzhledem k tomu, že analýza efektivnosti nákladů (CEA) úzce souvisí s analýzou nákladů a přínosů (CBA) a obě představují ekonomické hodnocení alternativních nákladů využívání zdrojů a opatření stejným způsobem, využívá je INESAN při hodnocení realizovaných projektů/programů.

INESAN je schopen pomocí této metody u realizovaných projektů porovnat různé alternativy s podobnými cíli a změřit jejich efektivitu z hlediska vynakládaných nákladů. Dále je využívána v rámci evaluace očekávaných dopadů alternativních opatření, ještě než jsou realizována (ex-ante) nebo k evaluaci účinnosti opatření, která již byla realizována (ex-post).

INESAN používá ex-ante CEA v rané fázi v procesu tvorby programu/projektu, k identifikaci nejvíce nákladově-efektivní varianty. Pracuje s předpoklady a projekcemi v oblasti nákladů a efektivity variant v různém kontextu, s cílem předvídat dopady budoucích opatření. Naopak, ex-post CEA je využívána zejména v případech, kdy je nutno posoudit, zda byl program/projekt řešen účinně a efektivně.

Výsledky CEA jsou častokrát integrovány do multikriteriální analýzy (MCA) – odkaz –, která umožňuje kombinaci různých kritérií pro rozhodování v různých formátech.


Costing

Costing (Standardní kalkulace) je důležitou podkategorií nákladového účetnictví. Costing a související odchylky jsou cenným nástrojem pro řízení projektu. Pokud rozptyl nastane, management ihned pozná, že reálné náklady se liší od plánovaných/očekávaných nákladů.

INESAN tuto metodu používá jako doplňující analýzu v rámci zpracování CBA/CEA.

 

Analýza návratnosti investic – rentabilita (Return of Investment – ROI)

ROI je metoda, která porovnává skutečně dosažený zisk (popřípadě ztrátu) s počátečními náklady na investici. Analýza návratnosti investic je jedním z hlavních a běžně využívaných ukazatelů celkové úspěšnosti/efektivity projektu. Pomocí této analýzy lze vyjádřit celkovou ziskovost daného projektu/efektivitu investice nebo lze tuto metodu využít k porovnání rentability různých investic. Při srovnání různých investic je pak preferována investice s nejvyšší rentabilitou. Dosažená míry ukazatele ROI je často porovnávána s požadovanou či očekávanou mírou návratnosti investovaných peněz.

Návratnost investic může být kalkulována také v jiných než finančních jednotkách. Například ekonomické, sociální a environmentální dopady investic, projektů či aktivit umožňuje identifikovat společenská návratnost investic (Social Return on Investment – SROI). Tato metoda se využívá například při evaluaci dopadů na jednotlivé skateholders, při identifikaci způsobů zlepšování výkonnosti a při zvyšování výkonnosti investic. Tato metoda je typická pro subjekty z veřejného nebo neziskového sektoru. Tyto subjekty obvykle nerealizují projekty za účelem dosahování zisku, ale mají za cíl působit na své okolí.

INESAN tuto metodu používá v rámci evaluace dopadů firemních investic a dále také evropských dotací na výkonnost a ekonomickou situaci organizací. ROI je dále využíván pro porovnání a vyhodnocení rentability srovnávaných projektů. Kromě ukazatele ROI, jsou z hlediska evaluace dopadu korporátních investic, investic z veřejných zdrojů či evropských dotací na ekonomickou situaci organizace využívány také ostatní ukazatele rentability či další finanční ukazatelé.

 

 

 

← ZPĚT