CBA (Cost-Benefit Analysis) 

CBA je metoda, která používá v rámci analýzy primárně ty druhy újem a benefitů, jejichž hodnotu lze měřit z hlediska peněžních toků. Podstatou metody CBA je analýza dopadů investice na zapojené subjekty, kvantifikace zjištěných efektů a jejich převod na společnou číselnou (ideálně finanční) jednotku.

Metoda CBA porovnává benefity (Benefits), které vyjadřují jakékoliv pozitivní efekty s náklady nebo újmy (Costs), které postihují negativní efekty investice. Cílem analýzy je stanovit, zda je projekt přínosem pro podporu prosperity organizace, či zda je daný projekt efektivní. CBA umožňuje porovnávání výhodnosti jednotlivých variant posuzovaného projektu pro konkrétní zainteresované strany. Pro CBA jsou klíčové hodnoty kriteriálních ukazatelů, které mají plnit funkci kritéria pro rozhodnutí, zda je projekt smysluplný či nikoli. Podle jejich hodnot lze dále projekty mezi sebou porovnávat. Mezi tyto ukazatele patří především čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR) a doba návratnosti.

INESAN je pomocí této metody schopen vyčíslit nejen veškeré finanční náklady a výnosy spojené s realizací projektů či programů, které z nich bezprostředně plynou zadavatelům, ale také všechny další nefinanční pozitivní a negativní sociálně společenské efekty, které jsou spojené s daným projektem či programem. Dále je možné provést komparaci mezi těmito přínosy a ztrátami v případech, kdy by nebyly projekty realizovány a definovat tak rozdíl mezi uskutečněným a neuskutečněným projektem.

 

← ZPĚT