METODY ZÍSKÁVÁNÍ/SBĚRU PRIMÁRNÍCH INFORMACÍ

Jednotlivé metody získávání/sběru primárních informací používané v oblasti evaluací jsou pro přehlednost rozděleny podle povahy získávaných údajů na metody používané pro sběr informací o subjektech samotných (kdy respondenti vypovídají o svých vlastních zkušenostech, pocitech apod.).

Pracovníci INESANu mají bohaté zkušenosti se všemi níže popsanými metodami sběru primárních dat. V rámci realizovaných projektů (interních i smluvních) dokáží navrhnout vhodnou metodu případně kombinaci několika různých metod pro dosažení relevantních a objektivních výsledků.

Mezi základní metody sběru informací v rámci primárního šetření patří:

Telefonické dotazování

  • Telefonické dotazování s využitím počítače (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI) je metodou používanou pro sběr kvantitativních údajů; je založeno na komunikaci mezi tazatelem a dotazovaným prostřednictvím telefonu. Tazatel zaznamenává odpovědi dotazovaného do připraveného formuláře, ať již v elektronické či papírové podobě. Tato metoda získávání informací je vhodná zejména v situaci, kdy předmět šetření není rozsáhlý.

Osobní dotazování

  • Osobní dotazování (Face-to-Face) je metodou používanou pro sběr kvantitativních údajů; je založeno na osobní interakci mezi vyškoleným tazatelem a respondentem (zástupcem cílové skupiny). V průběhu tazatelem řízeného interview, klade tazatel předem stanovené otázky podle přesných instrukcí a pravidel a zaznamenává odpovědi respondenta do záznamového archu (dotazníku). Formou osobního dotazování (face-to-face interview) probíhají výzkumná a evaluační šetření většinou v domácnostech respondentů (nicméně podle povahy zkoumaného problému mohou být tyto výzkumy realizovány také na pracovištích, v místě nákupu, apod.).
  • Individuální hloubkové rozhovory (In-depth Interviews) se používají pro sběr kvalitativních údajů. Výzkumy založené na hloubkovém dotazování se obvykle provádějí s cílem zjistit motivační faktory zástupců cílové skupiny a rozkrýt jejich percepční mapy. Jde o kvalitativně orientované šetření, které poskytuje detailní informace o zkoumaném problému. Výzkum probíhá formou polostrukturovaného či nestrukturovaného rozhovoru vyškoleného tazatele s respondentem; typický počet respondentů se pohybuje od 10 do 50 jednotlivců.

Samovyplňovací dotazník

  • Samovyplňovací dotazník (Self-Assessment Questionnaire – SAQ) je metodou používanou pro sběr kvantitativních údajů. Dotazník slouží jako formulář, do kterého respondent sám zaznamenává své odpovědi bez jakékoliv asistence tazatele. Dotazník je zpravidla doručen respondentovi poštou a stejnou cestou je i vracen. Samovyplňovací dotazník je také vhodný pro zjištění zpětné vazby na produkty/služby nabízené např. v rámci konference či výstavy.
  • Deník je typem samovylpňovacího dotazníku, který má ovšem specifické rysy, proto ho zde uvádíme jako samostatnou metodu. Používá se pro sběr kvantitativních údajů.

Elektronické dotazování

  • Dotazování pomocí počítače (Computer Assisted Self-Interviewing – CASI) je technika, při které respondent sám vyplňuje dotazník na počítači bez přímé asistence tazatele.

 

←ZPĚT