Archiv aktualit

INESAN obdržel HR Excellence in research award

INESAN obdržel HR Excellence in research award

Jsme velice rádi, že se INESAN zařadil na seznam organizací, které obdržely známku HR Excellence in research. Vážíme si tohoto ocenění a jsme připraveni naplňovat a nadále zlepšovat personální politiku v organizaci.

více..

ZaVolant má nové výsledky!

ZaVolant má nové výsledky!

Realizační tým projektu Zpátky za volant! představil automobilový trenažér, který bude schopný monitorovat chování řidiče (osoby po prodělaném poškození mozku) za volantem.

více..

CI konference

CI konference

POZVÁNKA NA KONFERENCI

INESAN (Institute for evaluations and social analyses) si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci-workshop "Values and identities of the Visegrad countries´ capitals", který je realizován v rámci podpory Visegradského fondu (International Visegrad Fund).

Tým složený z výzkumných pracovníků z Prahy, Varšavy, Bratislavy a Budapesti představí první výsledky projektu zaměřené na hodnoty a identitu obyvatel těchto čtyř hlavních měst.

Účast na konferenci-workshopu je BEZPLATNÁ. Vzhledem k omezené kapacitě, doporučujeme provést registraci co nejdříve a zaslat JMÉNO A NÁZEV ORGANIZACE na email: ivan.jarabinsky@inesan.eu.

více..

INESAN realizuje projekt podpořený Visegradským fondem

INESAN realizuje projekt podpořený Visegradským fondem

INESAN od letošního roku realizuje projekt s názvem Values and identities of the Visegrad countries´ capitals spolu s partnery z Eötvös Loránd University - Faculty of Social Sciences (HUN), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw - Faculty of Christian Philosophy (POL), a z Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences (SVK).

Projekt je kofinancován zeměmi V4 (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) prostřednictvím International Visegrad Fund. Posláním fondu je posilovat regionální spolupráci mezi zeměmi centrální Evropy.

Více informací o projektu najdete ZDE.

Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen

Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen

INESAN podal v rámci Operačního programu Zaměstnanost žádost o podporu na realizaci projektu, zaměřeného na zlepšení podmínek a prostředí pro práci vlastních výzkumných pracovníků. Tento projekt byl schválen a zaregistrován pod číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323. Více o projektu ZDE.

více..

INESAN se zapojil do procesu certifikace HRS4R

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do procesu hodnocení organizace pro získání ocenění v personální oblasti. Evropská komise v červenci tohoto roku žádost INESANu přijala a stanovila 12 měsíční lhůtu pro splnění základních podmínek pro získání známky HR Award. 

více..

Mezioborový design rozvoje města

Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Rádi bychom oznámili, že projekt Mezioborový design rozvoje města připravený INESANem a předložený do programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA byl podpořen. Účelem projektu je vytvoření virtuálního prostoru, ve kterém se budou potkávat vybrané okruhy (přírodovědný, sociální a urbanistický) a produkovat data ve formě statistik, map či grafů. Tato data budou náslědně využita při sestavování ucelené koncepce rozvoje měst.

Evaltep součástí databáze ERIH Plus

Evaltep součástí databáze ERIH Plus

Časopis Evaluační teorie a praxe se stal od dubna 2016 součástí databáze ERIH Plus, která eviduje vědecké časopisy z oblasti humanitních a společenských věd.

více..

Certifikát o provedení genderového auditu

INESAN úspěšně prošel procesem genderového auditu a obdržel certifikát o provedení Genderového auditu realizovaného certifikovanou společností GENDER Consulting, s.r.o., na základě Metodiky Úřadu vlády ČR.

více..

Evaluátor / analytik

Evaluátor(ka) / analytik(analytička)

Pro náš výzkumný tým hledáme nového kolegu na pozici Evaluátor/analytik. Více informací o pozici naleznete na stránce pracovních příležitostí. V případě zájmu pište na: jana.mensikova@inesan.eu.

Kariéra v INESANu

Kariéra v INESANu

V současné době bychom rádi rozšířili náš výzkumný tým o výzkumného pracovníka (Associate Researcher), který se zaměřuje zejména na zdravotní a sociální oblast. Více informací o pozici naleznete na stránce pracovních příležitostí. V případě zájmu pište na: jana.mensikova@inesan.eu.

více..

Technologický transfer

Transfer technologií

INESAN nabízí v podobě služby realizaci projektů zaměřených na vybrané oblasti. Modelové příklady realizace a více informací o využtií naleznete ZDE

Projekty lze realizovat rovněž v rámci programu Inovačních voucherů.

více..

Výzva pro autory

Výzva pro autory

Výzva pro autory

Rádi bychom oznámili, že časopis Evaluační teorie a praxe vyhlásil výzvu autorům pro zasílání příspěvků do speciálního anglického čísla.

Bližší informace o výzvě naleznete ZDE.

více..

Podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe

Podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe

Rádi bychom vás informovali, že vyšlo podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe pro rok 2015. I v tomto čísle naleznete výběr z několika témat týkajících se evaluací a evaluační praxe. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách časopisu www.evaltep.cz.

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

V rámci projektu s názvem „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ vedeného pod kódem TD020330 a financovaného z prostředků Technologické agentury ČR zpracoval INESAN výzkumné šetření zaměřené na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. Více o projektu naleznete ZDE.

více..

Postoje žadatelů k procesu hodnocení projektových žádostí

Postoje žadatelů k procesu hodnocení projektových žádostí

V rámci poster session, která byla součástí Konference České evaluační společnosti v letošním roce, byl prezentován výsledek projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 - Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů. Poster představil vybrané apekty procesu hodnocení projektových žádostí z pohledu žadatelů.

Nové číslo časopisu Evaltep

Nové číslo časopisu Evaltep

Rádi bychom upozornili na nové číslo časopisu Evaluační teorie a praxe, které je v distribuci od začátku června tohoto roku. Více informací o obsahu čísla naleznete ZDE.

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti

Proces řízení organizační výkonnosti zahrnuje celou řadu procesů a nástrojů od plánování přes finanční řízení až po řízení lidských zdrojů. Součástí procesu je také vedle tvorby strategie a evaluace také následná fáze aplikace výstupů z hodnocení ...

více..

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace

Metody řízení výkonnosti organizace jsou předmětem stále se zvyšujícího zájmu vrcholového managementu. Zahrnují také analýzu výkonnosti oblasti řízení lidských zdrojů (HRM), které se vzhledem k významu lidského kapitálu pro výkon podniků dostává zvýšené pozornosti.....

více..

Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2015. Součástí tohoto Seznamu se stal i náš časopis Evaluační teorie a praxe, který se systematicky věnuje problematice evaluací.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

INESAN se zapojil do projektu Hlavního města Prahy - Inovační vouchery 2014. Projekt je zaměřen na podporu spolupráce podniků s pražskými výzkumnými organizacemi.

Svými výzkumnými kapacitami tak přispěje k rozvoji inovací v malých a středních podnicích v Praze. Díky tomuto projektu tak mají malé a střední podniky možnost využít jedinečné zázemí INESANu k realizaci vlastních inovačních aktivit.

Blžší informace o naší spolupráci naleznete ZDE.

více..

Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice

Dne 26. 8. 2014 proběhla tisková konference společností Fairtrade Česko a Slovensko zaštiťující systém, certifikaci a známku Fairtrade v České republice. Tisková zpráva odkazuje na reprezentativní výzkum provedený naším institutem na počátku tohoto roku. Problematika fair trade je v současné době aktuálním tématem a jsme rádi, že můžeme našimi aktivitami přispět ke zvyšování povědomí o tomto fenoménu a přispět tak k rozvoji fair trade i v České repbulice.

Nové číslo časopisu Evaluační teorie a praxe

Rádi bychom vás informovali o novém čísle časopisu Evaluační teorie a praxe. I v tomto čísle naleznete výběr z několika témat týkajících se evaluací a evaluační praxe. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách časopisu www.evaltep.cz.

Konference ČES 2014

Konference ČES 2014

Dne 10. června 2014 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a za přispění podpory Americké ambasády v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřené na Kvalitu evaluací a evaluační standardy v ČR. Program byl rozdělen do několika samostatných workshopů, které se věnovaly tématům jako jsou např. Evaluace dopadů, Evaluační kultura a další. Významným přínosem Konference byla účast zahraničních odborníků věnujících se oblasti evaluací. Další podrobnosti o konané Konferenci naleznete na www.czecheval.cz.

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Sdělovací prostředky publikují řadu článků, které se opírají o výsledky nejrůznějších výzkumů. V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké míry se veřejnost o takovéto zprávy zajímá. Sumarizovaná informace o názorech a postojích ostatních obyvatel je atraktivní a mnohdy i prakticky využitelnou zpětnou vazbou umožňující konfrontovat vlastní postoje s ostatními.....

více..

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR

V souvislosti s korupcí je klíčovou problematikou nabízení a poskytování úplatků tedy dle zákonné definice „neoprávněných výhod spočívajících v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění“. V tomto ohledu stojí za pozornost přístup veřejnosti k oběma formám korupčního jednání, tedy k nabízení a přijímání úplatků...

více..

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

V souvislosti s rozvojem území a rozsáhlou výstavbou v okolí stávajících obydlí vzniká přirozený střet zájmů, kdy na jedné straně stojí zájem či potřeba realizovat konkrétní stavbu a na straně druhé je zájem např. místních obyvatel uchovat své nejbližší okolí beze změny a usilovat o změnu lokalizace plánované stavby. Je přitom lhostejné, zdali je daná stavba plánována v soukromém či veřejném zájmu, roli nehraje ani míra prospěšnosti pro danou lokální komunitu ...

více..

Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště

Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště

Pocit bezpečí v místě bydliště je významným faktorem, který kromě jiného ovlivňuje celkovou spokojenost obyvatel s místem bydliště a souvisí s možnostmi a zájmem obyvatel o zapojování do společenských a kulturních aktivit. Otázkou je, jak je bezpečí vnímáno samotnými obyvateli a jak se mezi sebou liší jednotlivé regiony ČR v pocitu bezpečí obyvatel...

více..

Časopis Evaluační teorie a praxe

Časopis Evaluační teorie a praxe

Odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe je nyní možné objednávat na www.evaltep.cz (cena za jeden výtisk činí 150,- Kč, roční předplatné na rok 2014, kdy budou vydána dvě čísla, činí 300,- Kč).

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Užitečnost prováděných výzkumů veřejného mínění je možné posuzovat z různých hledisek. Jedním z nich může být pohled zadavatelů nebo uživatelů výsledků těchto výzkumů. Užitečnost výzkumů je z jejich pohledu dána především možnostmi využití výsledků těchto výzkumů pro rozhodování a zprostředkování nových či nesamozřejmých informací ...

více..

Nový odborný časopis o evaluacích

Rádi bychom vás informovali o novém odborném časopise, který se zabývá publikováním původních, vědeckých, jinde nepublikovaných textů týkajících se evaluační metodologie, evaluačních teorií, přístupů a studií. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách časopisu.

více..

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

V posledních několika letech je patrný odklon od výzkumů, v rámci kterých jsou data zjišťována prostřednictvím rozhovorů osobně vedených tazateli působícími v terénu směrem ke korespondenčním metodám sběru dat. Při nich se oslovený respondent rozhoduje o zapojení do výzkumu většinou sám na základě informačního dopisu distribuovaného spolu s dotazníkem či linkem do příslušné on-line aplikace. Tato změna v metodice prováděných výzkumů má řadu důvodů od finančních........

více..

Konference ČES 2013

Konference ČES 2013

Dne 28. května 2013 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy uskutečnila již třetí Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřená na Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+. Dopolední program byl věnován výzvám pro evaluace v novém období. V rámci tohoto bloku vystoupili zástupci Evropské komise, Národního orgánu pro koordinaci, Ministerstva zahraničních věcí a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Odpolední program byl rozdělen do dvou panelů, kde byly prezentovány příspěvky týkající se evaluací průřezových témat, požadavků Komise na evaluátory a metaevaluací; další témata se týkala kvalitativní komparativní analýzy (QCA), problematiky cílů a implikací pro evaluace a příběhů nejvýznamnějších změn (projekt Adry ČR v Indii). Konferenci zakončil evaluační klub a neformální setkání přátel evaluací. Další podrobnosti o konané konferenci naleznete na www.czecheval.cz.

Konference Efektivita a sociální služby

V dubnu letošního roku představil INESAN výsledky z realizovaného projektu "Vstupní analýza existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb" na konferenci pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí s názvem "Efektivita a sociální služby". Tato konference byla realizována v rámci projektu "Podpora procesů v sociálních službách". Záměrem bylo nejen seznámit odbornou veřejnost s projektem a jeho aktuálními výstupy, ale také ukázat zkušenosti zahraničních kolegů s problematikou měření výsledků a sledování efektivity sociální služeb.

více..

Konference ČES 2013

Dne 28. května 2013 od 9 hod. se v prostorách Fakulty sociálních věd UK (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice) bude konat již třetí ročník Konference České evaluační společnosti. V tomto roce je hlavním tématem Konference „Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+“. Bližší informace jsou k dispozici na adrese www.czecheval.cz.

více..

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

České firmy využívají ke sledování a měření své výkonnosti širokou škálu přístupů, metod a postupů. Některé organizace využívají sofistikované metody měření výkonnosti, jiné subjekty naopak spoléhají na intuici a prostý odhad. Jaké jsou však hlavní důvody či stimuly vedoucí ke sledování výkonnosti, jaké jsou z pohledu manažerů českých firem nejdůležitější výhody sledování a měření výkonnosti ...

více..

Sledované finanční ukazatele

Sledované finanční ukazatele

Řízení organizací na základě souboru finančních ukazatelů patří k elementárním dovednostem manažerů. Na druhé straně je pravdou, že existuje velmi mnoho takovýchto ukazatelů a pokud by management věnoval důkladnou pozornost celému spektru několika desítek parametrů, přestal by být akceschopný a nemohl by se zaměřit na kritické prvky řízení dané organizace. Jaké ukazatele tedy sleduje největší část manažerů? ...

více..

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

S ohledem k situaci v mnoha odvětvích ekonomiky stále více subjektů obrací svou pozornost k otázkám své vlastní výkonnosti a ke způsobům, jak výkonnost adekvátně měřit. Některé organizace implementovaly standardizované, komplexní systémy pro sběr a vyhodnocení údajů o své výkonnosti, řada dalších subjektů vyvinula vlastní metodiky ...

více..

Výstupy z projektů

Poznejte blíže náš institut a navštivte sekci "Z našich projektů", kde naleznete výstupy z aktuálně realizovaných projektů.

více..

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Míra naplnění vytyčených cílů je patrně nejjednodušším způsobem, jak lze definovat výkonnost. Platí, že organizace (oddělení, potažmo pracovní tým či jednotlivec) je výkonná, pokud splní uložené či stanovené cíle. Naopak nenaplnění cílů znamená suboptimální výkonnost, která by vždy měla být předmětem další pozornosti ze strany managementu. Jak výkonné jsou české organizace z hlediska takto vymezené výkonnosti? Dosahují vytyčených cílů? V jaké míře? ...

více..