Oblasti expertízy

V INESANu realizujeme evaluace, analýzy a výzkumná šetření v následujících oblastech, ke kterým současně poskytujeme poradenství a posouzení projektů na základě existující základny poznatků a empirických dat:

 

Metodologický výzkum

Eticky odpovědné chování

Manažerská studia

Rozvojová spolupráce

Životní prostředí

Sociální a zdravotní témata

Společnost v čase a prostoru

 

 

METODOLOGICKÝ VÝZKUM

Samostatnou kapitolou, kterou se INESAN v rámci své činnosti zabývá je oblast metodologie, která je unikátní v tom, že prochází napříč spektrem všech oblastí zájmu Institutu. V rámci této oblasti se zaměřujeme na ověřování stávajících a hledání nových výzkumných metod a technik, zjišťování vhodnosti nových metod a technik pro různé druhy výzkumů a ověřování jejich spolehlivosti. Přečtěte si více o projektech z této oblasti.

 

ETICKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ

Eticky odpovědné chování je postaveno na principu, ve kterém si koncový zákazník vybírá takové výrobky a služby, které minimálně zatěžují přírodu, lidi i zvířata. Jeho volba se tímto stává zodpovědnou a etickou. Spotřebitel tak má ve svých rukou nástroj, kterým lze alespoň částečně ovlivnit produkci výrobků vzniklých odpovědnějším způsobem. Preference spotřebitele a jejich změna jsou tak klíčovým tématem pro výrobce a distributory, kteří musí výrobu a její dopady přizpůsobit tomuto trendu a stát se tím pádem také odpovědní.

INESAN věnuje pozornost tématům jako je Fair Trade, odpovědnost za pracovní podmínky, CSR (společenská odpovědnost firem) či environmentální odpovědnost.

Cílem INESANu je zvýšení obecného povědomí o této problematice, o problémech a jejich možných řešeních, prostřednictvím různých studií a analýz. Více o projektech z této oblasti najdete ZDE.

 

MANAŽERSKÁ STUDIA

INESAN věnuje pozornost podnikatelskému prostředí v České republice, kdy hlavním cílem je sledovat a analyzovat praktiky, které jednotlivé typy organizací aplikují při svém fungování.

Dále se INESAN zaměřuje na hodnocení způsobů provádění klíčových podnikových činností, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů a měření výkonnosti (získávání a výběr pracovníků, další vzdělávání zaměstnanců, motivace, kontrola a angažovanost pracovníků), mechanismy řízení změn a organizačního rozvoje či aktivity organizací zaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Pozornost je také věnována systémům rozdělení a distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami – obchodními společnostmi na jedné a širokou veřejností na druhé straně (corporate governance).

 

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

INESAN buduje odborné znalosti v oblasti efektivnosti vývoje a inovativních metodologických přístupů k hodnocení v rozvojové spolupráci. INESAN provedl analýzu modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích, jež poskytuje informace o nastavení kanceláří České rozvojové agentuře.

INESAN je také autorem komplexní metodiky pro hodnocení průřezových témat v oblasti rozvojové spolupráce, která je vůbec první certifikovanou metodikou Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV). Pracovníci INESANU jsou členy Řídícího výboru pro hodnocení MZV a spolupracují s Fórem pro rozvojovou spolupráci, Pracovní skupinou pro efektivitu hodnocení. Společně mají zkušenosti z Evropy, jihovýchodní Asie, východní Afriky a Latinské Ameriky se zaměřením na odvětví a témata WASH, rozvoje venkova, občanské společnosti, migrace, gender, politiky mezinárodní spolupráce a další.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí obecně je téma, které by nemělo být opomíjeno. Je součástí našich každodenních životů a představuje místo, kde každý z nás tráví svůj volný čas. Životnímu prostředí by proto měla být věnována péče o jeho zachování pro budoucí generace. Každý je odpovědný za své chování a proto se INESAN v této oblasti zaměřuje na zjišťování postojů obyvatel k problematice ochrany životního prostředí s cílem zachytit vnímání jednotlivých rizik a chování ve vztahu k přírodě.

INESAN provádí analýzy trendů některých ukazatelů charakterizujících environmentální postoje obyvatel a sleduje vývoj důležitosti jednotlivých témat v oblasti životního prostředí. Dále se zaměřuje na zkoumání kvality životního prostředí v místě bydliště obyvatel a změn v nejbližším okolí a přilehlých oblastech, jakými jsou např. průmyslová zástavba, spalovny či občanská vybavenost.

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ TÉMATA

Sociální tématika je v současné době velmi aktuální, zejména pak problematika sociálních služeb a péče o stárnoucí populaci. Velkou pozornost je tedy v této oblasti nutné věnovat zejména podpoře tvorby strategií zaměstnavatelů vůči starším zaměstnancům a zvyšování jejich zaměstnanosti, dále podpoře rodiny, ochraně a péči o seniory v rizikových situacích a samozřejmě snaze zvyšovat povědomí o stárnutí a stáří mezi lidmi.

INESAN se proto zaměřuje na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále se zabývá zaměstnáváním starších osob na trhu práce, rovným zacházením a dalšími tématy. S poskytováním sociálních služeb též velmi úzce souvisí problematika hodnocení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb, které se INESAN aktivně věnuje. Neméně důležitou oblastí je zdravotní tématika.

INESAN se v této souvislosti zaměřuje např. na prevenci a podporu zdraví obyvatel v České republice, která je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel.

 

SPOLEČNOST V ČASE A PROSTORU

V této oblasti zaměřuje INESAN pozornost na důležité otázky, které jsou spojené s fungováním společnosti v čase a prostoru.

INESAN se věnuje otázkám spojeným s organizací veřejné správy, přičemž důraz klade zejména na problematiku samosprávy. V této oblasti to jsou např. témata jako hodnocení výkonosti samospráv či starostů, efektivita meziobecní spolupráce (town-twinning, dobrovolné svazky obcí) nebo zájem občanů o participaci v rámci samosprávných orgánů. Výzkumný zájem o participaci občanů ale není omezen pouze oblastí samosprávy, neboť INESAN zkoumá občanskou participaci či veřejnou angažovanost v rámci problematiky občanské společnosti. Další otázky, které jsou v rámci této oblasti expertizy řešeny, jsou např. výzkumy spokojenosti obyvatel s místem bydliště nebo specifická regionální témata.

 

 

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK