Poskytované služby

Činnosti Institutu jsou rozděleny do těchto základních oblastí:

 

Základní a aplikovaný výzkum

Smluvní výzkum

Expertízy, odborné studie, posudky, sociální analýzy

Publikace a osvěta

 

 

Základní a aplikovaný výzkum

Hlavní činnost INESANu představuje provádění základního a aplikovaného výzkumu v oboru společenských věd.

Zákon č. 130/2002 Sb. definuje základní výzkum jako: „teoretickou nebo experimentální práci prováděnou zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“. Zákon tedy nekonkretizuje věcnou podstatu teoretické a experimentální práce, ale poukazuje na získávání nových vědomostí a na skutečnost, že poznatky základního výzkumu nejsou primárně určeny pro využití v praxi.

V rámci základního výzkumu INESAN vyvíjí činnost v šesti tematicky zaměřených oblastech, ve kterých se výzkumní pracovníci zabývají zkoumáním vybraných společenských jevů. INESAN usiluje o objasnění příčin a vnitřní povahy zkoumaných jevů s cílem obohatit dosavadní vědění o nové a unikátní poznatky, a o šíření poznatkové základny v rámci odborné i laické veřejnosti.

Projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny zejména na využití teoretických poznatků v praxi. Zákon č. 130/2002 Sb. za aplikovaný výzkum považuje „teoretickou a experimentální práci zaměřenou na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb“. Podobně jako v případě základního výzkumu se jedná o systematickou teoreticko-experimentální práci, ovšem s tím rozdílem, že projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny na získání poznatků přímo využitelných v konkrétních rozhodovacích situacích.

INESAN se v této oblasti zaměřuje jednak na přípravu metodik umožňujících standardizovaným a prověřeným způsobem dosahovat vytyčených cílů. Metodiky, které INESAN připravuje, jsou připravovány s důrazem na způsoby (metody, modely) zkoumání konkrétních oblastí. INESAN rovněž vytváří specializované mapy s odborným obsahem přinášející regionálně diferencované poznatky a zjištění v rámci zkoumaných témat. V rámci aplikovaného výzkumu se také věnuje vývoji softwarových aplikací vhodných pro vyhodnocování vybraných aktivit či intervencí.

 

Smluvní výzkum

INESAN realizuje v rámci své činnosti smluvní výzkum, který obsahuje služby jak pro komerční sféru, tak pro veřejné instituce. Je vždy prováděn na základě konkrétní objednávky pro konkrétního zadavatele. Smluvní výzkum je zajišťován zkušenými vědeckými pracovníky INESANu s využitím jejich dlouholetých zkušeností a znalostí. Spolupráce s odborníky z různých oblastí výzkumu umožňuje INESANu flexibilně reagovat na požadavky zadavatele a porozumět jeho potřebám. Výsledky smluvního výzkumu jsou vždy exkluzivním majetkem zadavatele.

Pro další informace o možnosti realizovat smluvní výzkum pro vaši organizaci, nás prosím kontaktujte na: info@inesan.eu.

 

Expertízy, odborné studie, posudky, sociální analýzy

 

INESAN připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty. Zpracovává již realizované projekty/programy a připravuje analýzy vedoucí k vyhodnocení dopadů konkrétních činností na vybrané cílové skupiny. INESAN dále vypracovává analýzy dat a stanovuje závěry a doporučení.

Další činností, kterou INESAN poskytuje je příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR), pomůžeme formulovat konkrétní otázky a požadavky týkající se přípravy evaluačních projektů či zadávací dokumentace.

 

Publikace a osvěta

Snahou INESANu je zvyšování povědomí o evaluacích a o možnostech jejich širokého využití. Usilujeme rovněž o rozvoj evaluační metodologie a šíření ověřených a osvědčených postupů evaluačního a společenskovědního výzkumu. 

Posláním INESANu je seznamovat odbornou i širokou veřejnost s dosaženými výsledky, a proto pravidelně připravujeme a publikujeme výsledky z realizovaných projektů a výzkumných i evaluačních šetření. Výsledky naleznete na webových stránkách Institutu v sekci Z našich projektů.

 

Evaluační teorie a praxeV rámci své činnosti se INESAN stal také vydavatelem prvního časopisu zaměřeného na problematiku evaluací a evaluační praxe s názvem Evaluační teorie a praxe, který je vydáván dvakrát ročně.

 

NAHORU