Evaluace intervenčních programů a veřejných politik

Intervenční programy chápeme jako opatření zaváděná veřejnými i soukromými organizacemi směřující k stimulaci žádoucích forem chování konkrétních cílových skupin. S intervenčními programy se velmi často setkáváme v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a sociální práce. Intervenční programy se v praxi vyskytují v podobě podpůrných programů zaměřených (např. na ochranu zdraví, na pracovní aktivity, vzdělávací činnosti atp.) nebo preventivních aktivit (opatření v oblasti prevence kriminality, zvyšování povědomí o zdravotních rizicích apod.). Evaluaci intervenčních programů a veřejných politik považujeme za klíčovou součást jejich přípravy a implementace; klademe přitom důraz především na možnosti, kterými důkladná evaluace může napomoci k soustavnému zlepšování jednotlivých intervenčních programů a k posilování jejich užitečnosti a efektivity.

Evaluace intervenčních programů zahrnuje v prvním kroku analýzu potřeb (need assessment) a hodnocení samotného návrhu intervenčního programu.

V druhém kroku, při evaluaci implementace daného intervenčního programu je pozornost věnována způsobu provádění daného intervenčního programu; prověřujeme, zdali a v jaké míře jsou vykonávány jednotlivé činnosti a procesy, které jsou nutné pro efektivní fungování daného intervenčního programu. Při evaluaci procesu implementace věnujeme rovněž pozornost silným a slabým stránkám implementace a doporučujeme případné korekce tohoto procesu.

Cílem evaluací intervenčních programů a veřejných politik je ve třetím kroku vyhodnotit přínosy realizace jednotlivých programů. Při hodnocení užitečnosti a efektivity intervenčních programů a veřejných politik hledáme odpovědi na tyto otázky:

  • Pomáhá intervenční program klientům, popř. jaké jsou dopady působení daného intervenčního programu na konkrétní cílové skupiny?
  • Mění intervenční program situaci klientů a dalších zainteresovaných stran?
  • Je rozpočet na realizaci intervenčního programu adekvátní?
  • Dosahuje nově zaváděný (upravený) intervenční program stanovených cílů lépe než program stávající?
  • Jakým způsobem lze daný intervenční program dále zlepšovat?
  • Jsou v rámci intervenčního programu efektivně využívány finanční, materiálové i lidské zdroje?

Výstupy evaluací intervenčních programů a veřejných politik usnadňují rozhodování a plánování, přispívají k lepšímu řízení a k lepší kvalitě nabídky a podporují a dokumentují dosažení požadovaných společenských cílů, organizačních změn a procesů učení.

 

← ZPĚT                                                                                                            NÁSLEDUJÍCÍ→