O nás

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). INESAN je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.

INESAN se cíleně zaměřuje na rozvíjení evaluační kultury v ČR, usiluje o zvyšování odborných standardů evaluační praxe a pomáhá při rozšiřování evaluačních schopností ve skupině zadavatelů, realizátorů i dalších zainteresovaných stran.

Výsledky výzkumné činnosti INESANu jsou průběžně publikovány v odborném tisku a prezentovány na odborných konferencích. INESAN spolupracuje v oblasti základního výzkumu s vybranými akademickými pracovišti; INESAN spolupracuje také s orgány veřejné správy při jejich rozhodovací a řídící činnosti.

Unikátní činností, kterou se INESAN zabývá, je realizace meta-evaluací (tedy evaluací již provedených evaluací). V tomto ohledu INESAN používá jak standardizované a obecně akceptované postupy a nástroje vypracované předními evaluátory, tak také vlastní metody a techniky ověřené na několika desítkách případů.

Pracovníci INESANu jsou výzkumní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu a s širokými znalostmi v oboru evaluací a evaluačních šetření.

INESAN a všichni jeho pracovníci rovněž dodržují Etický kodex.

 

 

Vize a mise

VIZE

Moderní vědecké postupy používané INESANem přinášejí netriviální poznatky využívané jak ostatními badateli, tak také významnými společenskými institucemi při jejich koncepční činnosti.

MISE

Smyslem naší činnosti je stimulovat využívání evaluací a začleňování „evaluačního myšlení“ do prováděných projektů. Realizátory evaluací podporujeme v jejich snaze o získávání reliabilních a validních dat zakládajících korektní a využitelná vyhodnocení; ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám usilujeme o šíření spolehlivých, vědecky podložených poznatků využitelných při rozhodovací činnosti těchto subjektů.