O nás

Vize a mise

Hlavní činnost

Vedlejší činnost


 

O nás

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Byla založena podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01) a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je zapsána na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Hlavní činností INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností. Vedlejší činností je pak realizace smluvního výzkumu.

Jednotlivá oddělení se zaměřují na řešení celospolečenských témat; Oddělení výzkumu senzitivních témat se zaměřuje např. na eticky odpovědné chování, stárnutí populace, problematiku zdravého stárnutí a seniorskou tematiku; Oddělení výzkumu životního prostředí se věnuje výzkumu v oblastech rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a spotřebě vody v domácnostech; Oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat se zaměřuje mj. na problematiku stárnutí populace a jeho dopady na sociální a zdravotní služby, zaměstnávání starších osob, sociální bydlení či zdravotní uvědomělost. Díky svému rozsáhlému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu, které zastřešuje Výzkumná jednotka, INESAN realizuje kvantitativní a kvalitativní primární výzkumy, analýzu sekundárních dat, obsahové analýzy rozličných dokumentů, reanalýzy. Specifickou oblastí je vývoj a validizace výzkumných a evaluačních instrumentů. Administrativní jednotka zajišťuje kompletní administrativní a podpůrnou činnost organizace pro jednotlivá oddělení výzkumné organizace a dlouhodobě se věnuje kultivaci vnitřního prostředí organizace.

Výsledky výzkumné a evaluační činnosti INESANu jsou průběžně publikovány v odborném tisku a prezentovány na odborných konferencích. INESAN spolupracuje s vybranými akademickými pracovišti, spolupracuje s orgány veřejné správy při jejich rozhodovací a řídicí činnosti. Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, obsahují nezávislý pohled expertů INESAN a nejsou ovlivněny postoji donorů a zadavatelů.

Pracovníci INESANu jsou výzkumní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi v oblastech metodologie společenskovědního výzkumu, evaluací, sociální práce, ekonomie, veřejné politiky, sociální geografie. INESAN a všichni jeho pracovníci rovněž dodržují Etický kodex.

 

 

Vize a mise

VIZE

Vizí INESANu je stát se respektovaným výzkumným centrem poskytujícím jak metodologické zázemí pro další výzkum, tak také analytickou a evaluační činnost pro české, ale i zahraniční subjekty. Cílem INESANu je rozvíjet spolupráci s výzkumnými pracovišti, univerzitami, veřejným sektorem i soukromými subjekty z různých vědních oblastí propojujících sociálně vědní a technický výzkum s využitím inovativních technologií pro získávání a prezentování dat.

MISE

Smyslem INESANu je překonávat bariéry v praxi obvyklé pro společenskovědní výzkum. Posláním organizace je vytváření multioborových týmů obohacujících výzkum v konkrétních společenskovědních oblastech za využití moderních výzkumných a evaluačních metod. Výsledky se INESAN snaží uplatňovat jak v základním, ale především v aplikovaném výzkumu. Snahou organizace je navazování efektivní spolupráce s univerzitami, státní správou, samosprávou, nevládními organizacemi, ale i dalšími aktéry veřejného či soukromého života v českém, ale i mezinárodním prostředí.

 

 

Hlavní činnost

Základní a aplikovaný výzkum

Hlavní činnost INESANu představuje provádění základního a aplikovaného výzkumu v oboru společenských věd.

Zákon č. 130/2002 Sb. definuje základní výzkum jako: „teoretickou nebo experimentální práci prováděnou zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“. Zákon tedy nekonkretizuje věcnou podstatu teoretické a experimentální práce, ale poukazuje na získávání nových vědomostí a na skutečnost, že poznatky základního výzkumu nejsou primárně určeny pro využití v praxi.

V rámci základního výzkumu INESAN vyvíjí činnost v šesti tematicky zaměřených oblastech, ve kterých se výzkumní pracovníci zabývají zkoumáním vybraných společenských jevů. INESAN usiluje o objasnění příčin a vnitřní povahy zkoumaných jevů s cílem obohatit dosavadní vědění o nové a unikátní poznatky, a o šíření poznatkové základny v rámci odborné i laické veřejnosti.

Projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny zejména na využití teoretických poznatků v praxi. Zákon č. 130/2002 Sb. za aplikovaný výzkum považuje „teoretickou a experimentální práci zaměřenou na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb“. Podobně jako v případě základního výzkumu se jedná o systematickou teoreticko-experimentální práci, ovšem s tím rozdílem, že projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny na získání poznatků přímo využitelných v konkrétních rozhodovacích situacích.

INESAN se v této oblasti zaměřuje jednak na přípravu metodik umožňujících standardizovaným a prověřeným způsobem dosahovat vytyčených cílů. Metodiky, které INESAN připravuje, jsou připravovány s důrazem na způsoby (metody, modely) zkoumání konkrétních oblastí. INESAN rovněž vytváří specializované mapy s odborným obsahem přinášející regionálně diferencované poznatky a zjištění v rámci zkoumaných témat. V rámci aplikovaného výzkumu se také věnuje vývoji softwarových aplikací vhodných pro vyhodnocování vybraných aktivit či intervencí.

 

Expertízy, odborné studie, posudky, sociální analýzy

 

INESAN připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty. Zpracovává již realizované projekty/programy a připravuje analýzy vedoucí k vyhodnocení dopadů konkrétních činností na vybrané cílové skupiny. INESAN dále vypracovává analýzy dat a stanovuje závěry a doporučení.

Další činností, kterou INESAN poskytuje je příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR), pomůžeme formulovat konkrétní otázky a požadavky týkající se přípravy evaluačních projektů či zadávací dokumentace.

 

Publikace a osvěta

Snahou INESANu je zvyšování povědomí o evaluacích a o možnostech jejich širokého využití. Usilujeme rovněž o rozvoj evaluační metodologie a šíření ověřených a osvědčených postupů evaluačního a společenskovědního výzkumu. 

Posláním INESANu je seznamovat odbornou i širokou veřejnost s dosaženými výsledky, a proto pravidelně připravujeme a publikujeme výsledky z realizovaných projektů a výzkumných i evaluačních šetření. Výsledky naleznete na webových stránkách v příslušných sekcích .

 

Evaluační teorie a praxeV rámci své činnosti se INESAN stal také vydavatelem prvního časopisu zaměřeného na problematiku evaluací a evaluační praxe s názvem Evaluační teorie a praxe, který je vydáván dvakrát ročně.

 

NAHORU

 

 

Vedlejší činnost

Smluvní výzkum

INESAN realizuje v rámci své činnosti smluvní výzkum, který obsahuje služby jak pro komerční sféru, tak pro veřejné instituce. Je vždy prováděn na základě konkrétní objednávky pro konkrétního zadavatele. Smluvní výzkum je zajišťován zkušenými vědeckými pracovníky INESANu s využitím jejich dlouholetých zkušeností a znalostí. Spolupráce s odborníky z různých oblastí výzkumu umožňuje INESANu flexibilně reagovat na požadavky zadavatele a porozumět jeho potřebám. Výsledky smluvního výzkumu jsou vždy exkluzivním majetkem zadavatele.

Pro další informace o možnosti realizovat smluvní výzkum pro vaši organizaci, nás prosím kontaktujte na: info@inesan.eu.

NAHORU