O nás

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). INESAN je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.

INESAN se cíleně zaměřuje na rozvíjení evaluační kultury v ČR, usiluje o zvyšování odborných standardů evaluační praxe a pomáhá při rozšiřování evaluačních schopností ve skupině zadavatelů, realizátorů i dalších zainteresovaných stran.

Výsledky výzkumné činnosti INESANu jsou průběžně publikovány v odborném tisku a prezentovány na odborných konferencích. INESAN spolupracuje v oblasti základního výzkumu s vybranými akademickými pracovišti; INESAN spolupracuje také s orgány veřejné správy při jejich rozhodovací a řídící činnosti.

Unikátní činností, kterou se INESAN zabývá, je realizace meta-evaluací (tedy evaluací již provedených evaluací). V tomto ohledu INESAN používá jak standardizované a obecně akceptované postupy a nástroje vypracované předními evaluátory, tak také vlastní metody a techniky ověřené na několika desítkách případů.

Pracovníci INESANu jsou výzkumní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu a s širokými znalostmi v oboru evaluací a evaluačních šetření.

INESAN a všichni jeho pracovníci rovněž dodržují Etický kodex.

 

 

Mise a vize

Obor evaluací se celosvětově rozvinul teprve v posledních desetiletích. Jde tedy o obor relativně mladý a dynamicky se rozvíjející. Také v podmínkách ČR význam evaluací rychle roste a s ohledem k hodnotě, kterou evaluace přinášejí, bude tento trend i v nejbližších letech dále pokračovat.

Cílem INESANu je poskytovat externím i interním evaluátorům, zadavatelům evaluací a dalším zainteresovaným stranám užitečné metodiky, podkladové informace a expertní stanoviska, která těmto subjektům pomáhají zvyšovat spolehlivost a validitu prováděných evaluací a šetření. Vzhledem k tomu, že pracovníci INESANu nejsou systematicky zapojováni do rutinních projektů, mohou se věnovat principiálním metodickým a metodologickým otázkám, řešení netriviální úlohy a poskytovat zainteresovaným stranám zpětnou vazbu obohacenou o užitečný nadhled.

Smyslem naší činnosti adresované potenciálním zadavatelům je stimulovat praktické využívání evaluací a k začleňování „evaluačního myšlení“ do prováděných projektů a opatření; realizátory evaluací podporujeme v jejich snaze o získávání reliabilních a validních dat zakládajících korektní a využitelná vyhodnocení; ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám usilujeme o šíření znalostí a pozitivních zkušeností plynoucích z provedených evaluací.