SOCIÁLNÍ ANALÝZY

jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí. INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím se sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit.

V oblasti sociálních analýz je realizován zejména:

  • Primární a sekundární výzkum

  • Syntetizující, komparativní a analytické studie

  • Případové studie