Evaluace efektů

Evaluace efektů zahrnuje hodnocení výstupů, výsledků a dopadů daného intervenčního programu.

Hodnocení efektů programů je nesnadná úloha, proto je potřeba konkrétně definovat kritéria hodnocení těchto efektů. V INESANu používáme metodu tzv. 3E (někdy označována jako E3): Effectiveness (účelnost), Efficiency (efektivnost) a Economy (hospodárnost).

 

         Evaluace výstupů (Out-put evaluation)

                    Pomocí evaluace výstupů a výsledků zjišťujeme skutečně dosažené efekty realizovaných programů.

         Evaluace výsledků (Outcome evaluation)

                    Evaluace výsledků je zaměřena na prokázání změn daného programu formou měřitelných ukazatelů.

         Evaluace dopadů (Impact evaluation)

                    Při hodnocení dopadů analyzujeme veškeré změny, které nastaly po realizaci určitého programu a mohou tak
                    být jeho důsledkem.

 

 

PŘEDCHOZÍ