Evaluace procesu

Evaluace procesu ověřuje konkrétní formy fungování určitého intervenčního programu či projektu;  sleduje, zda jsou klíčové činnosti skutečně realizovány a prověřuje, zda jsou tyto činnosti konzistentní s cíli programu či projektu.

Evaluace procesu může být použita v užším pojetí buď jako samostatné hodnocení programu, kdy lze tímto způsobem poskytnout užitečnou zpětnou vazbu všem zainteresovaným stranám programu nebo projektu. Či v širším pojetí jako hodnocení programu ve spojení s posouzením dopadů těchto programů či projektů na společnost.

Pomocí evaluace procesu INESAN zjišťuje, jak jsou činnosti jednotlivých programů organizovány, zda oslovují cílové skupiny, efektivitu řízení celého programu a použití nástrojů a technických prostředků pomáhajících realizovat dané činnosti či služby. Evaluace procesu tak umožňuje identifikovat příčiny případných selhání při implementaci a běhu intervenčního programu.

 

 

← PŘEDCHOZÍ                                                                                                           NÁSLEDUJÍCÍ→