Meta-evaluace

Meta-evaluace umožňuje systematickým a objektivním způsobem posoudit užitečnost, správnost a přesnost primární (již provedené) evaluace.

Meta-evaluace lze rozdělit dle účelu na formativní a sumativní meta-evaluace.

Formativní meta-evaluace

jsou realizovány už v průběhu zpracování primární evaluace a zaměřují se na identifikaci případných problémů, komplikací a nepřesností při provádění primární evaluace. Častokrát se v rámci formativních meta-evaluací prověřuje soulad primární evaluace s původním projektem; stanovují se rovněž odchylky od výchozího evaluačního designu s cílem. Hlavním cílem formativních meta-evaluací je zlepšení způsobu provádění primární evaluace, nalezení cesty k formální správnosti jejího provedení a navržení takových opatření, která jsou účinnou prevencí vzniku chyb a jejich případné eskalace. Formativní meta-evaluace umožňují identifikovat slabiny prováděné evaluace ještě před jejím dokončením, a tak poskytují dostatečný prostor pro provedení nápravy ještě před prezentací výsledků primární evaluace zadavateli. Formativní meta-evaluace tedy slouží především realizátorům evaluací, resp. subjektům zodpovědným za plánování a řízení evaluací.

Sumativní meta-evaluace

jsou souhrnným zhodnocením již dokončené primární evaluace. Při tomto typu mete-evaluace se posuzuje jak samotný proces primární evaluace, tak také korektnost jednotlivých závěrů, naplnění formálních požadavků, splnění výchozího zadání (projektu). Přesnost analýz, adekvátnost použitých metod, koherence závěrů a doporučení. Informace získané sumativní meta-evaluací jsou relevantní zejména pro zadavatele primárních evaluací, resp. pro subjekty, které financují provedení primárních evaluací nebo které používají výsledky provedených evaluací a implementují jejich závěry.

 

← PŘEDCHOZÍ                                                                                                                                NÁSLEDUJÍCÍ→