Vyhledávání ""

Nalezeno 183 výsledků se shodou v názvu.

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY

Z výsledků výzkumu vyplývá, že zařízení pro nakládání s odpady představují jednu z typických oblastí, v rámci které se projevuje efekt NIMBY („Not-In-My-Backyard – ne na mém dvorku“) spočívající v odmítavém postoji k výstavbě určitých projektů v blízkosti místa bydliště.

Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic

Na základě zájmu o společenské dění nacházejí občané motivaci ke konkrétním projevům angažovanosti, a proto je užitečné zjišťovat, jací lidé se o společenskou problematiku zajímají. Podpis petice patří mezi běžné způsoby vyjádření veřejného zájmu, které používá nezanedbatelná část veřejnosti.

Angažovanost obyvatel Česka: rozdíly v angažovanosti v jednotlivých krajích

Veřejná angažovanost české populace je dlouhodobě hodnocena jako nízká. Nejčastěji se přitom hovoří o slabé pozici občanské společnosti či o nezájmu veřejnosti prosazovat své zájmy prostřednictvím legitimních způsobů, jimiž se mohou zástupci veřejnosti zapojovat do rozhodování o veřejných záležitostech.

Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů

Mezi projevy veřejné angažovanosti lze zařadit celé spektrum aktivit, a to kolektivních i individuálních. Aby bylo možné na posuzovanou aktivitu nahlížet jako na projev veřejné angažovanosti, je určující, zda ji dotyčná osoba vykonává pro svůj vlastní prospěch či ve prospěch svého okolí.

Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura

Možnosti aplikace výstupů hodnocení výkonnosti jsou značné a dotýkají se v zásadě všech dimenzí organizace. Mezi způsoby, kterými lze uplatnit informační potenciál indikátorů, patří sdílení organizačně významných obsahů a integrace aktivit jednotlivců v organizaci.

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti

Proces řízení organizační výkonnosti zahrnuje celou řadu procesů a nástrojů od plánování přes finanční řízení až po řízení lidských zdrojů. Součástí procesu je také vedle tvorby strategie a evaluace také následná fáze aplikace výstupů z hodnocení, která je vzhledem k šíři organizačních procesů značně široká. Jak používají výsledky hodnocení výkonnosti české organizace?

Charakter fairtradových výrobků

Fairtradové výrobky musí v souvislosti s udělením certifikace splňovat celou řadu výrobních standardů, jakými jsou například zákaz dětské či nucené práce či spravedlivá výkupní cena, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu. Standardy také zaručují kontrolované užívání pesticidů a další chemie a podporují pěstování plodin dlouhodobě udržitelným způsobem.

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

České firmy využívají ke sledování a měření své výkonnosti širokou škálu přístupů, metod a postupů. Některé organizace využívají sofistikované metody měření výkonnosti, jiné subjekty naopak spoléhají na intuici a prostý odhad. Jaké jsou však hlavní důvody či stimuly vedoucí ke sledování výkonnosti, jaké jsou z pohledu manažerů českých firem nejdůležitější výhody sledování a měření výkonnosti, a jak se tyto výhody liší v závislosti na používaných systémech sledování výkonnosti?

Evaluace efektů

Evaluace efektů zahrnuje hodnocení výstupů, výsledků a dopadů daného intervenčního programu. Hodnocení efektů programů je nesnadná úloha, proto je potřeba konkrétně definovat kritéria hodnocení těchto efektů. V INESANu používáme metodu tzv. 3E (někdy označována jako E3): Effectiveness (účelnost), Efficiency (efektivnost) a Economy (hospodárnost).

Evaluace procesu

Evaluace procesu ověřuje konkrétní formy fungování určitého intervenčního programu či projektu; sleduje, zda jsou klíčové činnosti skutečně realizovány a prověřuje, zda jsou tyto činnosti konzistentní s cíli programu či projektu.

Fair trade – vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích

V současném propojeném světě není problém komunikovat s lidmi na druhé straně planety, či obědvat čerstvé ovoce dovezené z jiného kontinentu. Globalizace jako proces urychluje a rozšiřuje přenos informací, mezinárodní obchod i pohyb lidí. Díky tomu se můžeme dozvědět nejen výsledky olympijských klání, ale také informace například o živelných pohromách v jiných částech světa.

Fairtrade3

Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající různé determinanty nákupního chování.

Hodnocení faktorů motivujících k zapojení průmyslových podniků do VaVaI

Realizace výzkumné, vývojové a inovační činnosti (VaVaI) v podnicích je považován za jeden z klíčových aspektů konkurenceschopnosti. Řada politik usiluje o zapojování soukromých podniků do této činnosti, přičemž jednou z forem podpory je poskytování finančních prostředků z veřejných zdrojů prostřednictvím dotací a grantů, případně úlev na daních z výdajů na vědecko-výzkumnou činnost. Motivační účinek však může mít rovněž podpora rozvoje např. inovační infrastruktury, tj. zakládání inkubátorů nebo budování technologických parků. Které z těchto faktorů nejčastěji motivují průmyslové podniky působící v České republice k zapojení do VaVaI?

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Pozornost je věnována vybraným typům staveb a zařízení, jejichž užitečnost je analyzována z pohledu veřejnosti. Článek přináší srovnání vnímaného celospolečenského přínosu infrastrukturních staveb (dálnice), staveb, ve kterých jsou poskytovány služby veřejnosti (školy, nemocnice) a soukromé stavby, které zasahují do veřejného prostoru (kancelářské budovy).

Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími subjekty, které je v daných aktivitách mohou různými způsoby podpořit. V některých případech jde přímo o spolupodílení se na výzkumné a vývojové činnosti, v jiných o financování, pronájem laboratorního vybavení, outsourcing výzkumného týmu nebo o jiné formy podpory.

Honocení ekonomické situace domácnosti seniora

Jedním z aspektů péče o seniory a jejich schopnosti sociálního začleňování je ekonomická situace jejich domácnosti. Finanční prostředky jsou významným faktorem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Díky nim mohou žít dle vlastních představ a do určité míry se nijak neomezovat. Ekonomická situace domácnosti seniora však závisí na mnoha různých faktorech, kdy některé může ovlivnit sám (omezení spotřeby či substituce určitých výrobků), jiné však nikoliv (nájem, zdravotní pomůcky a léky).

Informace považované respondenty za soukromé či osobní

Jedním z problémů, které metodologie výzkumu veřejného mínění řeší, je získání pravdivé a úplné odpovědi. To může být ztíženo či znemožněno položením problematických otázek, mezi které patří také otázky osobní. Otázky příliš osobní povahy jsou obecně opovažovány za nevhodné, nicméně řada výzkumů je běžně postavena na takových otázkách, které mohou vzbuzovat odpor respondenta k odpovědi...

Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu

Zdraví je bezpochyby pro všechny jedním z nejdůležitějších prvků života. Abychom mohli vykonávat každodenní činnosti (chodit do práce, věnovat se koníčkům, sportovat atd.) měli bychom mít i určitý přehled o svém zdraví (jak se fyzicky cítíme, jak často jsme nemocní atd.). Sledování vlastního zdravotního stavu tak může sloužit jako takový požární hlásič, který upozorňuje jedince, že není něco v pořádku.

Kdo se zajímá o globální problémy lidstva?

Veřejná angažovanost obyvatel souvisí se zájmem o společenské problémy a o případné způsoby jejich řešení, přičemž zájem obyvatel může být zaměřen pouze na některé vybrané oblasti společenských problémů (např. na sociální, bezpečnostní či jiné).

Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka. Profil dárců ale není totožný s profilem celé populace.

Metody analýzy finančních ukazatelů

metody finančních ukazatelů a analýzy.

Metody získávání/sběru primárních informací

Mezi základní metody sběru informací v rámci primárního šetření patří:Telefonické dotazování (CATI), Osobní dotazování (Face-to-Face), Individuální hloubkové rozhovory (In-depth Interviews), Samovyplňovací dotazník (Self-Assessment Questionnaire – SAQ), Deník, Dotazování pomocí počítače (Computer Assisted Self-Interviewing – CASI)

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Platí, že organizace (oddělení, potažmo pracovní tým či jednotlivec) je výkonná, pokud splní uložené či stanovené cíle. Naopak nenaplnění cílů znamená suboptimální výkonnost, která by vždy měla být předmětem další pozornosti ze strany managementu. Jak výkonné jsou české organizace z hlediska takto vymezené výkonnosti? Dosahují vytyčených cílů? V jaké míře?

Národní identita Čechů

Vzestup populistických a radikálních uskupení v poslední době dává tušit, že ve společnosti jsou jen protestní nálady. Politologové a sociologové se obvykle zaměřují na voliče či sympatizanty těchto stran ve snaze je charakterizovat, a často se přitom omezují na socioekonomické ukazatele.

Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti

V posledních desetiletích jsou v organizacích stále častěji implementovány standardizované systémy pro měření výkonnosti. Přijetí takového nástroje představuje komplexní procesuální aktivitu, která je doprovázena překážkami, mezi které patří také nedostatek informací.

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je nepochybně zabezpečení takových služeb, které seniorům pomohou nejen v obtížných životních či zdravotních situacích, ale také zajištění služeb zaměřených na zkvalitnění života seniorů, tj. volnočasové aktivity. Podpora zájmu o tyto služby a jejich dostupnost se jeví jako účinný prvek začleňování seniorů do společnosti.

Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Další vzdělávání je v současnosti považováno za důležité zvláště pro udržení kvalifikace v zaměstnání, pro konkurenceschopnost pracovníka na trhu práce, ale také pro kultivaci osobnostních kvalit. Vedle otázky po motivaci ke vzdělávání je neméně důležité také odpovědět na to, které bariéry způsobují, že se lidé dále nevzdělávají.

Nejčastější způsoby dárcovství

Se slovem dárcovství se každému vybaví něco trochu jiného. Někdo má tento pojem spojený například s posíláním dárcovských DMS, někdo spíše s charitativními peněžními či věcnými sbírkami. Jakým způsobem darují peníze lidé v České republice?

Obsahová analýza / Analýza tisku

Obsahová analýza je je kvantitativním typem analýzy dat, která se používá pro analýzu textu, včetně přepisů rozhovorů, novin, knih, rukopisů a webových stránek určení frekvence konkrétních slov nebo myšlenek.

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Jedním z problematických prvků vztahu lékaře a pacienta je dodržování předepsaného léčebného režimu, který může zahrnovat jak fyzickou aktivitu, tak také náležitou medikaci. Tato opatření mají za cíl zlepšit zdravotní stav, nicméně někteří pacienti doporučený režim nedodržují.

Ochota obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobku

Každý výrobek má mnoho různých vlastností, které mají vést k tomu, že si jej člověk odnese z obchodu domů. Pro někoho je důležitá kvalita výrobku, pro jiného vyšší image a pro dalšího je zásadní například ekologický způsob výroby. Za které vlastnosti výrobku jsme ochotni připlatit a čím je to způsobeno?

Ochota obyvatel ČR zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky

V současném konkurenčním prostředí jsou vlastnosti výrobku, jako je způsob výroby a kvalita, často rozhodujícím faktorem pro nákup daného zboží. Certifikace výrobků garantují určité vlastnosti a jednou těchto certifikací je také certifikace Fairtrade. Fairtradové výrobky musí splňovat řadu kritérií, jakými jsou například garantovaná výkupní cena, zákaz dětské práce, důstojné pracovní podmínky či udržitelné zemědělské postupy, které nezatěžují životní prostředí.

Ochota respondentů odpovídat na osobní otázky

Postoje obyvatel k výzkumným šetřením a jejich ochota participovat na těchto šetřeních, má podstatný dopad na všechny výzkumné oblasti, které své závěry staví na datech tohoto druhu. Problémem je odmítnutí respondenta poskytnout odpověď nebo získání pravdivých informací a to zvláště tehdy, jde-li o otázky týkající se soukromí.

Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Zájem o fairtradové výrobky v České republice roste, je však mnoho lidí, kteří se s tímto konceptem dosud nesetkali či s ním nejsou blíže obeznámeni. Méně obeznámení spotřebitelé mohou mít určitou averzi vůči fairtradovým výrobkům. Tato averze se může pojit například s nedůvěrou v certifikační proces, či obavou z nedostatečné kvality či hygienické závadnosti těchto výrobků.

Osvětová akce jako prevence rakoviny kůže

Počet zhoubných kožních melanomů v posledních 40 letech v ČR značně narostl, což je jedním z důvodů, proč se v nedávné době začaly objevovat iniciativy, které mají upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci.

Podpora participativního rozhodování a její souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Při rozhodování o veřejných záležitostech je možné upřednostnit participativní způsob rozhodování a dovolit širšímu okruhu lidí vyjádřit svůj názor, a to třeba i za cenu zdržení důležitých rozhodnutí. Naproti tomu může příslušné rozhodování být založeno spíše meritokraticky, kdy o dané věci rozhoduje úzká skupina odborníků. Ke které variantě rozhodování o veřejných záležitostech se přiklánějí obyvatelé Česka?

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Regionální politika EU obecně vychází z koncepce solidarity a ekonomické a sociální soudržnosti. Solidarita představuje pomoc regionům hospodářsky nebo sociálně znevýhodněným ve srovnání s průměrem členských zemí. Soudržnost pak znamená, že snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony představuje výhodu pro všechny členské země.

Postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU

V programovém období 2007–2013 byl proces hodnocení projektových žádostí o dotace založen na kontrole formálních náležitostí předkládaných žádostí, na posuzování přijatelnosti projektů a následně na věcném hodnocení projektů. Jednotlivé fáze hodnotícího procesu byly v rámci jednotlivých operačních programů nastaveny podobně.

Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Vyšší daně umožňují poskytovat více veřejných služeb, naproti tomu nižší daňové zatížení ponechává jednotlivcům vyšší čisté příjmy. Lze tedy očekávat, že lidé, kteří se veřejně angažují a vystupují na konkrétních akcích podporujících veřejný zájem, budou ve větší míře akceptovat vyšší míru zdanění.

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

V souvislosti s rozvojem území a rozsáhlou výstavbou v okolí stávajících obydlí vzniká přirozený střet zájmů, kdy na jedné straně stojí zájem či potřeba realizovat konkrétní stavbu a na straně druhé je zájem např. místních obyvatel uchovat své nejbližší okolí beze změny a usilovat o změnu lokalizace plánované stavby.

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob i po jejich odchodu do důchodu

Zaměstnávání osob starších 50 let je v současné době velmi aktuálním tématem. Nároky zaměstnavatelů na zaměstnance jsou však stále vyšší a udržet krok s moderními technologiemi a pracovními postupy není zejména pro starší zaměstnance vždy jednoduché.

Pozitivní diskriminace zaměstnanců starších 50 let

Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v současnosti, kdy populace stárne, a převažují starší lidé nad mladšími. Prodlužuje se délka života, zvyšuje se hranice odchodu do důchodu atd. To znamená, že zaměstnanci starší 50 let musí být schopni nejen pracovat minimálně dalších deset let, ale udržet si také své pracovní místo, což je dnes velmi obtížné.

Pracovní příležitosti

Nabídka pracovní pozice, brigády; pracovní příležitosti

Překážky přijetí systému hodnocení výkonnosti organizace

Implementace nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace je předpokladem pro její řízení, směřující ke splnění cíle organizace. Proces přijetí takového nástroje představuje široké problematické pole, sahající od individuálního rozhodnutí vedení organizace až po nasazení systému do plného provozu. Mezi hlavní problémy patří nedostatek financí, lidských zdrojů, ztížená orientace v nabídce současných přístupů nebo komplikovanost současných systémů řízení.

Přínos cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele (průmyslové organizace) o dotace ze strukturálních fondů EU

Podle Nařízení rady ES č. 1083/2006, konkrétně podle článku 40, je v případě velkých projektů (tj. projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo z Kohezního fondu v environmentální oblasti s rozpočtem vyšším než 25 milionu EUR a v ostatních oblastech s rozpočtem vyšším než 50 mil EUR) vyžadováno v rámci posuzování těchto projektů zpracování cost-benefit analýzy (dále jen CBA).

Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdravím

Dnešní společnost očekává od každého jednotlivce, aby byl připraven se nejen vypořádat s finančními či sociálními problémy, ale také se svým zdravím resp. měl by být schopen učinit vše potřebné pro jeho udržování či zlepšování. Předpokladem toho je, aby svůj zdravotní stav znal, všímal si jeho změn a byl schopen si tyto změny uvědomit.

Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství (materiální dary, včetně darování potravin, ale např. i darování krve) se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka. Lidé věnují finanční prostředky např. na sociální účely (příspěvky určitým osobám či jejich skupinám), na jiné než společenské účely (např. ochrana přírody a ohrožených živočichů), ale i neadresně (např. různým nadacím, které finanční prostředky přerozdělí).

Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česk

Lidé věnují finanční prostředky např. na sociální účely (příspěvky určitým osobám či jejich skupinám), na jiné než společenské účely (např. ochrana přírody a ohrožených živočichů), ale i neadresně (např. různým nadacím, které finanční prostředky přerozdělí). Jaké organizace či aktivity se těšily mezi českými dárci největší podpoře?

Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet

Darování peněz na dobročinné účely je v Česku relativně rozšířenou činností. Spolu s ostatními rozličnými formami dárcovství (materiální dary, včetně darování potravin, ale např. i darování krve) se mu dle různých výzkumů věnuje přibližně alespoň polovina dospělé populace Česka.

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

S ohledem k situaci v mnoha odvětvích ekonomiky stále více subjektů obrací svou pozornost k otázkám své vlastní výkonnosti a ke způsobům, jak výkonnost adekvátně měřit. Některé organizace implementovaly standardizované, komplexní systémy pro sběr a vyhodnocení údajů o své výkonnosti, řada dalších subjektů vyvinula vlastní metodiky přizpůsobené svým konkrétním charakteristikám a požadavkům managementu, zatímco jiné subjekty svou výkonnost jen odhadují nebo se touto problematikou vůbec nezabývají.

Přístupy průmyslových podniků k outsourcingu v oblasti VaVaI

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi, které je v daných aktivitách mohou podpořit. Spolupráci s dalšími subjekty mohou podniky navazovat jak v rámci dodavatelského řetězce, tak i mimo něj. Jednou z forem této spolupráce je outsourcing.

Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely

Dárcovství má v České republice poměrně dobré jméno. Některé sbírky mají významnou mediální podporu, mnoho sbírek probíhá v ulicích měst či prostřednictvím různých charitativních akcí. Osobní zapojení může být chápáno i jako prestižní záležitost. Co však ovlivňuje, kolik peněz věnujeme na charitativní účely a kolik průměrně darujeme?

Regionální diference v dárcovství v Česku

Více než polovina dospělé populace Česka poskytuje peněžní dary nebo přispívá jiným způsobem na dobročinné účely. Dárci však nejsou v rámci Česka rozloženi rovnoměrně, neboť v některých regionech daruje finanční prostředky větší podíl obyvatel než v jiných částech země.

Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU

Z hlediska naplňování stanovených cílů je komunikace regionální politiky EU zaměřena na šíření informací o existenci strukturálních fondů a operačních programů, informací o zaměření jednotlivých operačních programů, informací o podmínkách získání prostředků z fondů EU, informací o příjemcích podpory, informací o úspěšně realizovaných projektech, informací o dopadech a přínosech evropských dotací apod.

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Z veřejných pramenů a dostupných dokumentů je zřejmé, že sociální vyloučení přináší jedinci řadu ponižujících zkušeností a častokrát velmi obtížných životních situací vedoucích ke snížení životní úrovně jedince a jeho diskvalifikaci ze společnosti. Sociální vyloučení má vážné následky a neomezuje se pouze na vybrané skupiny obyvatel.

Rozdílné motivace spotřebitelů při nákupu fairtradových výrobků

Zájem o fairtradové výrobky v České republice roste, jak lze usuzovat z meziročního nárůstu prodeje těchto výrobků. Fairtradové výrobky musí splňovat řadu kritérií, jakými jsou například garantovaná výkupní cena, zákaz dětské práce, důstojné pracovní podmínky, či udržitelné zemědělské postupy,...

Sebehodnocení zdravotního stavu

Zdravotní stav je důležitý pro život každého jedince a se zvyšujícím se věkem se jeho význam ještě posiluje. To jak ho senioři vnímají, se odráží nejen v jejich mobilitě a fyzickém stavu, ale také po stránce psychické.

Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám

Darování peněz je ovlivněno určitými názorovými postoji. Jaké jsou názorové postoje obyvatel Česka, které jejich přístup k dárcovství ovlivňují? Myslí si, že má smysl přispívat na dobročinné účely? A co si myslí o výroku, že většina peněz ze sbírek se vyplýtvá?

Sledované finanční ukazatele

Řízení organizací na základě souboru finančních ukazatelů patří k elementárním dovednostem manažerů. Na druhé straně je pravdou, že existuje velmi mnoho takovýchto ukazatelů a pokud by management věnoval důkladnou pozornost celému spektru několika desítek parametrů, přestal by být akceschopný a nemohl by se zaměřit na kritické prvky řízení dané organizace.

Sociální prostředí seniorů a trávení volného času

Odchodem z trhu práce se mění sociální pole seniora a v některých případech může docházet ke snížení počtu osob, se kterými se senior stýká. S věkem totiž roste riziko osamocení.

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Využívání výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ke zvyšování konkurenceschopnosti často od podniků vyžaduje, aby zřídily vlastní výzkumné pracoviště nebo vyčlenily pracovníky, kteří se budou zabývat VaVaI. Výzkumní pracovníci jsou nositeli odborných znalostí, schopností a dovedností a inovačního potenciálu, a proto je právě intelektuální kapitál rozhodujícím faktorem při realizaci VaVaI, resp. konkurenceschopnosti založené na VaVaI.

Spokojenost průmyslových podniků s inovační infrastrukturou

Součástí podpory činností spojených s výzkumnými, vývojovými a inovačními činnostmi (VaVaI) a podpory spolupráce veřejné a soukromé sféry v oblasti výzkumu je také zakládání inkubátorů a rozvoj technologických parků. Inkubace firem má význam zvláště v případě malých a středních podniků a je důležitým faktorem pro vznik podnikatelskoinovační sítě mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a samotnými podniky. Inkubátory mohou být součástí rozsáhlejších technologických parků, které zajišťují spolupráci a přenos znalostí a inovací mezi danými subjekty, a to za podpory veřejného sektoru. Úroveň inovační infrastruktury může proto ovlivňovat, zda se podniky zapojí do VaVaI či nikoli. Do jaké míry jsou podniky spokojeny s mírou rozvoje této infrastruktury?

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR

V souvislosti s korupcí je klíčovou problematikou nabízení a poskytování úplatků tedy dle zákonné definice „neoprávněných výhod spočívajících v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění“. V tomto ohledu stojí za pozornost přístup veřejnosti k oběma formám korupčního jednání, tedy k nabízení a přijímání úplatků.

Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi, které je v daných aktivitách mohou podpořit. Průmyslové podniky mohou spolupracovat s řadou státních, veřejných i soukromých institucí, jako jsou vysoké školy, úřady, výzkumná pracoviště, financující agentury nebo Hospodářská komora.

Struktura finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Významnou otázkou výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) je finanční zabezpečení projektu, kdy základní podmínku úspěšné realizace představuje dostatečné množství finančních zdrojů. Organizace mohou volit různé strategie, které zahrnují způsoby financování a alokaci finančních prostředků odrážející se ve struktuře rozpočtu.

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE DOMÁCNOSTÍ

Ekonomická dimenze života seniorů je jedním z klíčových aspektů nejen při posuzování sociálního vyloučení, ale je také indikátorem spokojenosti s životem v důchodovém věku.

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Schopnost prožívat spokojený a naplněný život závisí velkou měrou na zdravotním stavu. S přibývajícím věkem se zdravotní stav může objektivně zhoršovat, což může přispívat k sociální izolaci a vyústit v sociální exkluzi.

Typy evaluací

Zaměřujeme se na tyto typy evaluací: Meta-evaluace, Analýza potřeb (Needs Assessment), Evaluace procesu, Evaluace efektů

Účast obyvatel ČR na veřejných akcích ve veřejném dění

Veřejná angažovanost české populace je obecně dlouhodobě hodnocena jako nízká. Nejčastěji se hovoří o slabé pozici občanské společnosti či o nezájmu veřejnosti prosazovat své zájmy prostřednictvím členství v politických stranách. Veřejné občanské angažmá má ale i jiné projevy, které si zaslouží pozornost.

Účast obyvatel ČR na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech

Další vzdělávání se v poslední době stává významnou součástí životní dráhy jednotlivce. Jedná se o formu vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce, rekvalifikací se pak míní získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace dosavadní.

Užitečné dokumenty

Užitečné příručky, manuály, návody, evaluační standardy pro evaluace a evaluační praxi.

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Užitečnost prováděných výzkumů veřejného mínění je možné posuzovat z různých hledisek. Jedním z nich může být pohled zadavatelů nebo uživatelů výsledků těchto výzkumů. Užitečnost výzkumů je z jejich pohledu dána především možnostmi využití výsledků těchto výzkumů pro rozhodování a zprostředkování nových či nesamozřejmých informací.

VaV

Veletrhy

Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav porovnává dosažené hodnoty klíčových indikátorů s vytyčenými cíli a umožňuje tak zhodnotit efektivitu jednotlivých činností spojených s přípravou účasti dané organizace na veletrhu či výstavě.

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

V posledních několika letech je patrný odklon od výzkumů, v rámci kterých jsou data zjišťována prostřednictvím rozhovorů osobně vedených tazateli působícími v terénu směrem ke korespondenčním metodám sběru dat. Při nich se oslovený respondent rozhoduje o zapojení do výzkumu většinou sám na základě informačního dopisu distribuovaného spolu s dotazníkem či linkem do příslušné on-line aplikace.

Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště

Pocit bezpečí v místě bydliště je významným faktorem, který kromě jiného ovlivňuje celkovou spokojenost obyvatel s místem bydliště a souvisí s možnostmi a zájmem obyvatel o zapojování do společenských a kulturních aktivit. Otázkou je, jak je bezpečí vnímáno samotnými obyvateli a jak se mezi sebou liší jednotlivé regiony ČR v pocitu bezpečí obyvatel.

Vnímání globální identity v krajích ČR

Česká společnost je obecně vnímána jako homogenní, ateistická a isolacionistická s odporem vůči neznámému. Tyto charakteristiky předjímají, že hodnocení globální identity bude v rámci české společnosti nízké. Jaké jsou tedy aktuální postoje obyvatel Česka ke globálním tématům?

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Jedním z významných ukazatelů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je bezprostřední sociální okolí a jeho vnímání ze strany seniora. V tomto ohledu byla pozornost věnována respektování přání a názorů seniorů ze strany jejich nejbližšího okolí. Ukazuje se totiž, že to jakou důležitost senioři přikládají svému nejbližšímu okolí je do značné míry ovlivněno vnímaným chováním jednotlivých osob a subjektů k osobě seniora.

Vnímání osob mladšími a staršími věkovými skupinami

Postavení lidí nad 50 let na trhu práce je problematické. Jak dokazují výzkumy, v pracovním prostředí je velmi silně přítomen stereotyp zkušeného, ale málo flexibilního staršího pracovníka, který je pak často vystaven odmítnutí ze strany zaměstnavatele.

Vnímání osob starších 50 let obyvateli ČR z hlediska pracovní způsobilosti

Česká populace rychle stárne, a proto se v blízké době bude muset mnohem intenzivněji řešit zaměstnávání starších lidí. Postavení těchto lidí na trhu práce je však problematické, což je dáno tím, že ze strany zaměstnavatelů panuje přesvědčení o jejich nízké výkonnosti, nižším pracovním tempu, horší schopnosti učit se nebo horší adaptaci na změnu.

Vnímání osvětových kampaní rakoviny kůže obyvateli ČR

Počet zhoubných kožních melanomů narůstá, za posledních 40 let se jejich výskyt v ČR znásobil sedmkrát. To vede zdravotní pojišťovny, dermatology i producenty dermokosmetiky k pořádání kampaní, jejichž cílem je upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci. V rámci těchto kampaní mohou lidé nejen získat informace o povaze nemoci, ale také podstoupit vyšetření.

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 a ženami mladšími 30 let

Počet nových případů melanomu každoročně přibývá, což může být dáno řadou okolností. Na vzniku se podílí životní styl, dědičnost, velkou roli hraje sluneční záření, ale také věk. Lékaři identifikovali dvě rizikové skupiny, v rámci kterých nejvíce přibývá diagnostikovaných melanomů.

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům

Existuje několik hlavních faktorů, které souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže. Na jedné straně je to dědičnost a věk, na straně druhé životní styl. Rizikovým faktorem je zejména vystavování se slunečnímu záření, zvláště je-li doprovázeno spálením kůže. Podle posledních poznatků pak není sporu o tom, že riziko vzniku rakoviny kůže zvyšuje také solární opalování.

VOLNÝ ČAS SENIORŮ A ZÁJEM O VOLNOČASOVÉ AKCE

Stáří bývá spojeno se změnou sociálního pole seniorů, zvláště pak po odchodu do důchodu. Tato změna sociálního pole může pro seniory představovat výzvu a zároveň potřebu přehodnotit způsoby, jak bude senior trávit svůj volný čas.

Vybrané motivátory dalšího vzdělávání

Vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a to především v souvislosti s rychlejším zastaráváním poznatků, častějším změnám v pracovním procesu a v ekonomické struktuře nebo v souvislosti s problémem stárnutí populace a zaměstnatelnosti lidí starších 50 let.

Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Investice do výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) jsou významným zdrojem dalšího rozvoje podniků a zvyšování jejich hodnoty. Jednou z významných otázek, na které se podniky realizující VaVaI musí nutně zaměřit, je financování. Organizace mohou zvolit různé strategie, které se odlišují způsoby financování, alokací finančních prostředků atp., a které se odrážejí ve struktuře rozpočtu.

Výsledky VaVaI registrované průmyslovými podniky působícími v ČR

Cílem výzkumné, vývojové a inovační činnosti (VaVaI) podniků je vytvoření výsledku, který je hodnotný z hlediska jeho přínosu ke zvýšení efektivity či kvality produktu či služeb. Mezi tyto výsledky aplikovaného výzkumu typicky patří výrobky, technologie nebo služby, které lze dále uplatnit v praxi.

Vytěsňovací efekt

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Součástí péče o seniory z hlediska sociálního začleňování jsou nepochybně sociální služby. V rámci provedeného výzkumu byla pozornost věnována nejen vybraným sociálním službám dle definice zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i dalším službám, které tento zákon nepostihuje. Význam sociálních služeb v souvislosti se stárnoucí populací roste a současný zájem o tyto služby nelze považovat za nevýznamný, zejména pak mezi staršími seniory, kteří se stávají méně soběstační a vyžadují podporu ať již ze strany svého okolí či ze strany institucí.

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace

Metody řízení výkonnosti organizace jsou předmětem stále se zvyšujícího zájmu vrcholového managementu. Zahrnují také analýzu výkonnosti oblasti řízení lidských zdrojů (HRM), které se vzhledem k významu lidského kapitálu pro výkon podniků dostává zvýšené pozornosti. Jedním aspektem řízení výkonnosti je stanovení sady indikátorů, které vykazují úroveň sledovaného jevu. Za tři hlavní konstrukty evaluace výkonnosti jsou považovány absence, fluktuace a spokojenost zaměstnanců.

Využívání dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

V případě rakoviny kůže je projevem zájmu o své zdraví mj. respektování určitého způsobu chování, zejména pak dodržování bezpečné doby strávené na slunci, vyhýbání se opalování v soláriích nebo používání ochranných krémů.

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Pojmem komplementární medicína jsou označovány alternativní přístupy, které doplňují či navazují na standardní způsoby léčby, jejichž účinnost byla prověřena na základě rigorózních metod klinického výzkumu.

Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Účastníci dalšího vzdělávání přicházejí se širokým spektrem potřeb a požadavků, a to vzhledem k výši jejich věku, dosaženého vzdělání, oboru vzdělání nebo cíli dalšího vzdělávání. Nabídka vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů je v současnosti poměrně široká...

Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu

Jedním ze znaků uvědomělosti obyvatel ČR ve vztahu k jejich zdraví je zájem o informace týkající se jejich zdravotního stavu. Problematika zájmu o zdravotní stav se přitom týká všech.

Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží

Fair trade je jedním ze způsobů pomoci malým a středním výrobcům v rozvojových zemích. Tyto výrobky jsou vyráběny za kontrolovaných podmínek, které garantují dodržování lidských a pracovních práv výrobců a dávají jim možnost zajistit si podmínky pro další existenci a rozvoj.

Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav

Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem k udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel. Současný životní styl vede jednotlivce k aktivnímu způsobu života, angažování se v rámci společnosti (od dobrovolnických až po politické aktivity), motivuje jednotlivce k celoživotnímu vzdělávání a nakonec i k zájmu o vlastní zdraví.

Zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště

Kromě základního aktivního a pasivního volebního práva, které je na úrovni obecní samosprávy vykonavatelné od 18 let, mají občané českých měst a obcí spoustu dalších možností, jak ovlivnit dění v místě svého bydliště.

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Sdělovací prostředky publikují řadu článků, které se opírají o výsledky nejrůznějších výzkumů. V této souvislosti vyvstává otázka, do jaké míry se veřejnost o takovéto zprávy zajímá. Sumarizovaná informace o názorech a postojích ostatních obyvatel je atraktivní a mnohdy i prakticky využitelnou zpětnou vazbou umožňující konfrontovat vlastní postoje s ostatními.

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích

Aktivity v rámci výzkumu, vývoje a inovace (VaVaI) představují pro podniky možnost, jak zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Výzkumnou činnost však mohou podniky zajišťovat různým způsobem. Buď využijí externích kapacit jiné firmy a tyto aktivity zcela outsourcují, nebo vyčlení kapacity pro provoz vlastní výzkumné, vývojové a inovační činnosti.

Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR

Sebeuvědomění si vlastního zdravotního stavu vede jednotlivce k respektování vlastní tělesné schránky a poznání, že dobrý zdravotní stav je nezbytným předpokladem pro jeho život. Sebeuvědomění vyžaduje častokrát intuici a zvýšenou vnímavost vůči změnám vlastního těla, ale také znalosti o jeho správném fungování, o životním prostředí a jeho vlivu na zdraví, o zdravém životním stylu, ale i o nevyhnutelném stárnutí a jeho vlivů na zdravotní stav.

Životní spokojenost ve světle příjmů a organizace domácnosti obyvatel ČR

Pocit subjektivní spokojenosti s vlastním životem může být ovlivněn dlouhou řadou faktorů. Určení jejich důležitosti je složité a u každého jedince také velmi individuální. Přesto můžeme předpokládat, že jedním ze stěžejních faktorů, který spokojenost s vlastním životem ovlivňuje, je socioekonomická situace domácnosti.

Znalost certifikační známky FAIRTRADE

Jedním ze způsobů, kterými lze identifikovat fairtradový výrobek je pomocí certifikační známky FAIRTRADE. Součástí této známky je symbol a nápis FAIRTRADE. Toto označení získají výrobky, které byly vyrobeny a zpracovány v souladu se standardy Fairtrade International.

Znalost osvětových akcí jako předpoklad návštěvy dermatologa

Osvětové akce zaměřené na včasné odhalení nádorového onemocnění kůže (a zejména pak melanomu) mají mj. zajistit, aby lidé byli dostatečně senzitivní vůči projevům případného nádorového onemocnění, a aby dbali na prevenci.

Způsoby řešení problémů v místě bydliště z pohledu obyvatel ČR

Hypotetických problémů se v místě bydliště každého občana může vyskytnout celá řada. Jednotlivcem zvolené řešení případného problému by zřejmě z velké míry záviselo na charakteru konkrétní problematické události. Přesto si můžeme položit otázku, jak by občané na případný problém zareagovali – jakou by zvolili strategii řešení?

V obsahu stránek

Nalezeno 182 shod v obsahu stránek.

Úvodní strana

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená...

Profil Institutu

O nás Vize a mise Hlavní činnost Vedlejší činnost   O nás INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru spole...

Metody evaluací

Metody evaluací Metody používané v oblasti evaluací vycházejí z metod primárního společenskovědního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody). Velmi časté je také pou...

Výzkumná oddělení

Naše oddělení V sekcích jednotlivých oddělení naleznete informace o jejich tematickém zaměření, v realizovaných projektech a přehled vytvářených výsledků, z nichž některé je ...

Kontakty

Kontakty INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) Sokolovská 351/25186 00 Praha 8 Česká republika E-mail: info@inesan.eu Tel.: +420 220 190 597 Mobil: +420 720 995 739  ...

O ochraně osobních údajů

O ochraně osobních údajů Společnost INESAN, zaručuje všem návštěvníkům těchto stránek ochranu jejich osobních údajů. Na serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje krom...

Právní ujednaní

Právní ujednaní Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Nositelem autor...

Předmět evaluací

Evaluation Topics  in terms of subject, evaluation focuses on : 1. Evaluation of Project Documents 2. Evaluation of Intervention Programs and Public Policies 3. Evaluation of Communication Activ...

Typy evaluací

Evaluation Types We focus on these types of evaluations:   1. Meta-evaluation 2. Needs Assessment 3. Process Evaluation 4. Effects Evaluation     1. Meta-evaluation Meta-evaluation can ...

Evaluace projektových dokumentů

Evaluace projektových dokumentů Předmětem evaluace projektových dokumentů je zjistit, zda je konkrétní nabídka realizovatelná a zda existují objektivní a empiricky ověřitelné předpokl...

Evaluace intervenčních programů a veřejných politik

Evaluace intervenčních programů a veřejných politik Intervenční programy chápeme jako opatření zaváděná veřejnými i soukromými organizacemi směřující k stimulaci žádoucích for...

Evaluace komunikačních aktivit

Evaluace komunikačních aktivit Pomocí evaluace komunikačních a propagačních aktivit ověřujeme povědomí veřejnosti či konkrétních cílových skupin o existenci dané komunikační či p...

Evaluace vzdělávacích aktivit

Evaluace vzdělávacích aktivit Evaluace vzdělávacích aktivit se zaměřuje zejména na analýzu realizovaných konferencí a hodnocení konkrétních aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a...

Evaluace již provedených evaluací (Meta-evaluace)

Evaluace již provedených evaluací (Meta-evaluace) Meta-evaluace je zjednodušeně řečeno evaluace již provedeného evaluačního šetření. Zaměřuje se na systematickou analýzu věcného z...

Analýza potřeb (Needs Assessment)

Analýza potřeb (Needs Assessment) Analýza potřeb je typem evaluace, která umožňuje identifikovat rozpor mezi aktuálním stavem a cílovými potřebami. Daný rozpor definuje vlastní potřebu...

Evaluace procesu

Evaluace procesu Evaluace procesu ověřuje konkrétní formy fungování určitého intervenčního programu či projektu;  sleduje, zda jsou klíčové činnosti skutečně realizovány a prově...

Evaluace efektů

Evaluace efektů Evaluace efektů zahrnuje hodnocení výstupů, výsledků a dopadů daného intervenčního programu. Hodnocení efektů programů je nesnadná úloha, proto je potřeba konkrétn...

Meta-evaluace

Meta-evaluation Meta-evaluation can provide a systematic and objective way to assess the usefulness, accuracy and precision of primary (already made) evaluation. Meta-evaluation can be divided acco...

Metody sekundárních analýz

Secondary data analysis methods Desk research, or the analysis of secondary data, focuses on processing the results of previously conducted research and analyses. With secondary analysis we get new...

Metody získávání/sběru primárních informací

DATA COLLECTION METHODS The basic methods of collecting information within the primary survey include: Telephone Interview Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) is a method used...

CBA (Cost-Benefit Analysis)

CBA (Cost-Benefit Analysis)  CBA je metoda, která používá v rámci analýzy primárně ty druhy újem a benefitů, jejichž hodnotu lze měřit z hlediska peněžních toků. Podstatou metody ...

Analýza návratnosti investic -rentabilita (Return of Investment – ROI)

Analýza návratnosti investic (Return of Investment – ROI)  ROI je metoda, která porovnává skutečně dosažený zisk (popřípadě ztrátu) s počátečními náklady na investici. Analýza...

Peer-review (recenze)

Peer-review (recenze)  ... připravuje se ...    ← ZPĚT                                                                    ...

Metoda Delphi

METODA DELPHI Metoda Delphi je subjektivně-intuitivní metodou, jež slouží primárně k expertním odhadům budoucích trendů či k prognózám budoucího vývoje. Delphi se však používá tak...

Auto-evaluace

AUTO-EVALUACE Auto-evaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě (musí mít definována kritéria a indikátory...

Obsahová analýza / Analýza tisku

Obsahová analýza (content analysis) Obsahová analýza je je kvantitativním typem analýzy dat, která se používá pro analýzu textu, včetně přepisů rozhovorů, novin, knih, rukopisů a we...

Novinky

Archiv aktualit...

Aplikované postupy

V rámci evaluací využíváme následující aplikované postupy:   O jednotlivých postupech se dozvíte na příslušné stránce. Metoda Delphi Metoda Delphi je subjektivně-intuitivní metod...

Metody analýzy finančních ukazatelů

METODY ANALÝZY FINANČNÍCH UKAZATELŮ   CBA (Cost-Benefit Analysis) CBA je metoda, která používá v rámci analýzy primárně ty druhy újem a benefitů, jejichž hodnotu lze měřit z hle...

CEA (Cost-Effectiveness Analysis)

CEA (Cost-Effectiveness Analysis) Metoda CEA byla vyvinuta v padesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických jako nástroj pro rozhodování mezi požadavky kladenými ze...

Co umíme

Evaluace Sociální analýzy   EVALUACE jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož cílem je racionální stanovení a o...

Užitečné dokumenty

In this section we would like to all those who are interested in the evaluation mediate the knowledge and information of other promoters, organizations and authors who are engaged in long-term evalua...

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 8.10.2013   Klíčová slova: výzkumy veřejného mín...

Pracovní příležitosti

NABÍDKA BRIGÁDY Hledáme studenta/studentku vyšších ročníků z oboru společenských věd pro třídění, ukládání a zpracovávání dat a textů. Požadujeme pečlivost, důkladnost, ...

Smlouvy

Mapové výstupy z projektů, jsou zájemcům k dispozici pouze na základě Smlouvy o využití výsledku.    V případě, že máte o mapový výstup zájem, stáhněte si prosím vzor Smlouvy...

Inovační vouchery

INOVAČNÍ VOUCHERY v PRAZE 2014 INESAN se v letošním roce zapojil do projektu Hlavního města Prahy - Inovační vouchery v Praze 2014. Cílem tohoto proje...

Costing

COSTING Costing (Standardní kalkulace) je důležitou podkategorií nákladového účetnictví. Costing a související odchylky jsou cenným nástrojem pro řízení projektu. Pokud rozptyl nast...

Abstracts

Špaček, M. (2013) „Hodnocení dopadů fondů EU na kapacity českých obecně prospěšných společností“. Evaluační teorie a praxe 1(1): 1...

Abstracts 20141

Ďurďa, O. (2014) „Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů“. Evaluační teorie a p...

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění Jiří Remr výzkumný pracovník, jiri.remr@inesan.eu 5.2.2014   Klíčová slova: veřejnost, výsledky výzkumů veřejného m...

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích Kateřina Tománková výzkumná pracovnice 4.5.2013   Klíčová slova: výkonnost, měření výkonnosti, metody měření výkonn...

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích Kateřina Tománková výzkumná pracovnice 4.3.2013   Klíčová slova: měření výkonnosti, dosahování cílů, management,...

Veletrhy

Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia. Hlavním cílem projektu byla...

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace

Využívání dat o zaměstnancích ke sledování výkonnosti organizace Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 26.11.2015   Klíčová slova: metody říze...

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 25.9.2015   Klíová slova: evaluace, výkonnost, strategie evaluace, výstupy ...

Sledované finanční ukazatele

Sledované finanční ukazatele Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 16. 9.2013   Klíčová slova: finanční ukazatele, výkonnost, finanční řízení, ...

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem Jiří Remr výzkumný pracovník, jiri.remr@inesan.eu 12.8.2013   Klíčová slova: výkonnost, metody měření výkonnosti, manage...

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění Eliška Huráňová výzkumná pracovnice 17.11.2013   Klíčová slova: výzkum veřejného mínění, užitečnost výsledků výzkumů,...

Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště

Vnímaní bezpečnosti v místě bydliště Eliška Huráňová výzkumná pracovnice 10.11.2013   Klíčová slova: místo bydliště, pocit bezpečí, spokojenost s místem bydliště Poci...

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR Miroslav Tenkl výzkumný pracovník 5.11.2013 Klíčová slova: korupce, úplatky, korupční jednání, úplatkářství v ČR V sou...

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu Otakar Ďurďa výzkumný pracovník, ota.durda@inesan.eu 19.7.2013   Klíčová slova: výstavba spaloven, NIMBY efe...

Výzkumná jednotka

Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti Administrativní jednotky Výzkumná jednotka se zaměřuje zejména na zajišťování výzkumných a analytických prací pro jed...

Eticky odpovědné chování

Realizované projekty   Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001) Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 2 – Eticky odpovědné chování. C...

Manažerská studia

Realizované projekty   Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002) Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažersk...

Rozvojová spolupráce

    ---- obsah se připravuje ----             ZPĚT...

Projekty Oddělení Životního prostředí

Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti oddělení Životního prostředí   Probíhající grantové projekty Mezioborový design měst, reg. č. TL01000025 Cílem toh...

Projekty Oddělení sociálních a zdravotních témat

Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti oddělení Výzkumu sociálních a zdravotních témat Oddělení se zaměřuje na provádění kvalitativních i kvantitativních vý...

Charakter fairtradových výrobků

Charakter fairtradových výrobků Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 27.8.2015   Klíčová slova: fairtradové výrobky, certifikace, spravedlivá cena, s...

Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 10.9.2015   Klíčová slova: fairtradové výrobky...

Fair trade – vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích

Fair trade – vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 11.8.2015   Klíčová slova: V současném propo...

Osvětová akce jako prevence rakoviny kůže

Osvětová akce jako prevence rakoviny kůže Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 7.10.2015   Klíčová slova: melanom, prevence rakoviny, osvěta, r...

Vnímání osvětových kampaní rakoviny kůže obyvateli ČR

Vnímání osvětových kampaní melanomu kůže obyvateli ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu  15.8.2015   Klíčová slova: osvětová kampaň, mela...

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 3.10.2015   Klíčová slova: rak...

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 a ženami mladšími 30 let

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 a ženami mladšími 30 let Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 18. 7.2015   Klíčová slova...

Ochota obyvatel ČR zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky

Ochota obyvatel ČR zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 25.9.2015   Klíčová slova: fair trade, faitradov...

Ochota obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobku

Ochota obyvatel ČR připlatit za vybrané charakteristiky výrobku Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 10.10.2015   Klíčová slova: fair trade, faitradov...

Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely

Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 23.9.2015   Klíčová slo...

Nejčastější způsoby dárcovství

Nejčastější způsoby dárcovství  Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 10.9.2015   Klíčová slova:  dárcovství, sbírky, dobročinné účely, DMS,...

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU

Postoj české veřejnosti k naplňování cílů politiky soudržnosti EU Otakar Ďurďa výzkumný pracovník, ota.durda@inesan.eu 16.7.2015   Klíčová slova: Regionální politika EU o...

Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU

Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU Otakar Ďurďa výzkumný pracovník, ota.durda@inesan.eu 5.8.2015   Klíčová slova: operační programy, EU, regionální politika, evrop...

Pozitivní diskriminace zaměstnanců starších 50 let

Pozitivní diskriminace zaměstnanců starších 50 let Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 14.3.2015   Klíčová slova: pozitivní diskriminace, trh práce, zam...

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob i po jejich odchodu do důchodu

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob i po jejich odchodu do důchodu Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 14.3.2015   Klíčová slova: zaměstnávání st...

Vnímání osob starších 50 let obyvateli ČR z hlediska pracovní způsobilosti

Vnímání osob starších 50 let obyvateli ČR z hlediska pracovní způsobilosti Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.5.2015   Klíčová slova: praco...

Vnímání osob mladšími a staršími věkovými skupinami

Vnímání osob starších 50 let mladšími a staršími věkovými skupinami z hlediska pracovní způsobilosti Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.5.201...

Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu

Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 14.6.2015   Klíčová slova: zdravotní stav, intenzita sledování zdravo...

Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav

Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 28.6.2015   Klíčová slova: zdravotní uvědomělost, zdravotní stav, zájem ...

Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR

Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 28.7.2015   Klíčová slova: zdravotní uvědomělost, zdravotní stav, st...

Účast obyvatel ČR na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech

Účast obyvatel ČR na vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.10.2015   Klíčová slova: rekvalifikační ku...

Vybrané motivátory dalšího vzdělávání

Vybrané motivátory dalšího vzdělávání Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 18.10.2015   Klíčová slova: vzdělávání dospělých, motivátory v...

Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Nejčastější bariéry dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.11.2015   Klíčová slova: vzdělávání,...

Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR

Žádané obory dalšího vzdělávání z pohledu obyvatel ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 26.11.2015   Klíčová slova: vzdělávání dospěl...

Ochota respondentů odpovídat na osobní otázky

Ochota respondentů odpovídat na osobní otázky Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 26.11.2015   Klíčová slova: postoj k výzkumům veřejného mín...

Informace považované respondenty za soukromé či osobní

Informace považované respondenty za soukromé či osobní Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 24.11.2015   Klíčová slova: výzkumy veřejného míněn...

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 15.8.2016   Klíčová slova: sociální okolí seniora, pé...

Sebehodnocení zdravotního stavu

Sebehodnocení zdravotního stavu Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 15.8.2016   Klíčová slova: senior, zdravotní stav, péče o seniory, sociální vylouče...

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 7.8.2016   Klíčová slova: volnočasová aktivita, sen...

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 7.8.2016   Klíčová slova: sociální služby, senior, s...

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 15.9.2016 ...

Účast obyvatel ČR na veřejných akcích ve veřejném dění

Účast obyvatel ČR na veřejných akcích ve veřejném dění Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 28.9.2015   Klíčová slova: angažovanost obyvatel, veřejné projednáv...

Zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště

Zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 11.9.2015   Klíčová slova: angažovanost obyvatel, m...

Životní spokojenost ve světle příjmů a organizace domácnosti obyvatel ČR

Životní spokojenost ve světle příjmů a organizace domácnosti obyvatel ČR Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 26.9.2015   Klíčová slova: životní spokojenost, domá...

Způsoby řešení problémů v místě bydliště z pohledu obyvatel ČR

Způsoby řešení problémů v místě bydliště z pohledu obyvatel ČR Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 11.8.2015   Klíčová slova: angažovanost, místo bydliště,...

Rozdílné motivace spotřebitelů při nákupu fairtradových výrobků

Rozdílné motivace spotřebitelů při nákupu fairtradových výrobků Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 17.10.2015   Klíčová slova: fair trade, spot...

Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží

Zájem obyvatel ČR o původ nakupovaného zboží Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 14.11.2015   Klíčová slova: fair trade, rozvojové země, fairtrado...

Znalost certifikační známky FAIRTRADE

Znalost certifikační známky FAIRTRADE Kristýna Bernášková výzkumná pracovnice, kristyna.herz@inesan.eu 14.11.2015   Klíčová slova: fairtrade, certifikační známka, povědomí o fa...

Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti

Nedostatek informací jako překážka přijetí systému sledování výkonnosti Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 19.2.2015   Klíčová slova: systé...

Překážky přijetí systému hodnocení výkonnosti organizace

Překážky přijetí systému hodnocení výkonnosti organizace Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.2.2015   Klíčová slova: hodnocení výkonnosti, i...

Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura

Aplikace indikátorů výkonnosti a organizační kultura Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 19.4.2015   Klíčová slova: indikátory výkonnosti, měře...

Honocení ekonomické situace domácnosti seniora

Hodnocení ekonomické situace domácnosti seniora Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 29.7.2015   Klíčová slova: senior, ekonomická situace domácnosti senior...

Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdravím

Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdravím Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 10.8.2015   Klíčová slova: zdravotní uvě...

Postoje VoV

Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009) Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma...

SocKampan

Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028) Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkumné šetření s názve...

Společnost v čase a prostoru

Realized projects   Involvement of the Czech inhabitants in public affairs Perception of Safety and Satisfaction with the Place of Living The attitudes of the Czech population to donation for cha...

angažovanost

Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006) Postoje obyvatel k angažovanosti ve veřejném dění jsou bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vníma...

bezpečnost v místě bydliště

Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005) Problematika bezpečnosti je bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud...

ZdravotnuUvedom

  Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)   Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdr...

zamestnavani50

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let (CZ.6.01.2013.221.003) Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáh...

Vzdelavani

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007) V rámci řešení projektu byla pozornost věnována rovněž metodám hodnocení vzdělávací činnosti.  Nejroz...

socZaclenovani

Projekt TD020330 "Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování"   Hlavní zjištění z uvedených pěti oblastí byly zpracovány do několika krátkých článků...

NIMBY

Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)   V souvislosti s rozvojem území a rozsáhlou výstavbou v okolí stávajících obydlí vzniká přirozený střet...

VaV

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014) Zapojení podniků do výzkumu vývoje a inovací je aktuálním tématem nejen z hlediska národní politiky a ekono...

RegPolitika

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004) Regionální politika je jedním z dlouhodobě sledovaných témat v ČR, proto byly výzkumné aktivity v rámci tohoto p...

vykonnost

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002) Systémy měření výkonnosti jsou dlouhodobě tématem, kterému stojí věnovat pozornost. V rámci tohoto proje...

fairtrade

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)   Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjma mapového výstu...

fairtrade2

Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011)   Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout, vyjm...

darcovstvi

  Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023) INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil na přelomu února a března 2014 ...

Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici

Přístupy k dárcovství v Česku: darování příspěvku na ulici Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 10.12.2016   Klíčová slova: darování, příspěvek na ulici, do...

Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet

Přístupy k dárcovství v Česku: převod příspěvku na účet Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 5.12.2016   Klíčová slova: dárcovství, dobročinné účely, form...

Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česk

Přístupy k dárcovství v Česku: organizace podporované obyvateli Česka Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 23.11.2016   Klíčová slova: dárcovství, podporované or...

Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám

Segmentace obyvatel Česka podle postoje k dobročinným sbírkám Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 23.11.2016   Klíčová slova: dobročinné účely, dárcovství, seg...

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích

Zajištění činnosti VaVaI vlastními pracovníky v průmyslových podnicích Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.3.2015   Klíčová slova: vývoj a ...

Přístupy průmyslových podniků k outsourcingu v oblasti VaVaI

Přístupy průmyslových podniků k outsourcingu v oblasti VaVaI Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 26.2.2015   Klíčová slova: výzkum a vývoj, outs...

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích

Současné výzkumné a vývojové kapacity v průmyslových podnicích Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.2.2015   Klíčová slova: věda a výzkum, ...

Výsledky VaVaI registrované průmyslovými podniky působícími v ČR

Výsledky VaVaI registrované průmyslovými podniky působícími v ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.3.2015   Klíčová slova: výsledky VaV, ...

Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 18.3.2015   Kl...

Struktura finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Struktura finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 28.3.2015 Kl...

Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI

Spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci VaVaI Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 8.4.2016   Klíčová slova: průmyslov...

Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI

Hodnocení spolupráce průmyslových podniků s dalšími subjekty při realizaci projektů v oblasti VaVaI Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 16.4.2016 ...

eticky-kodex

Etický kodex INESANu Tento Etický kodex výzkumných pracovníků INESANu byl zpracován za použití následující materiály: Evropská charta pro výzkumné pracovníky, 2005/251/ES, ...

administrace projektů

Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů   INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil v listopadu 2014 výzkumné šetření, v jehož rámci byly...

Přínos cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele (průmyslové organizace) o dotace ze strukturálních fondů EU

Přínos cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele (průmyslové organizace) o dotace ze strukturálních fondů EU Otakar Ďurďa výzkumný pracovník, ota.durda@inesan.eu 19.7.2016   Klíčov...

Postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU

Postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU Otakar Ďurďa výzkumný pracovník, ota.durda@inesan.eu 14.8.2016   Klíčová slova: hod...

Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely

Kdo v Česku přispívá na dobročinné účely Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 14.11.2016   Klíčová slova: dárcovství, dobročinné účely, finanční sbírka, d...

Články

Články...

Využívání dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

Využívání odborné dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 12.5.2016   Klíčová slova: rako...

Znalost osvětových akcí jako předpoklad návštěvy dermatologa

Znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže jako předpoklad využívání odborné dermatologické péče Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu...

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 10.7.2016   Klíčová slova: komplement...

Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu

Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu  Jana Menšíková výzkumná pracovnice, jana.mensikova@inesan.eu 9.10.2015   Klíčová slova: zdravotní stav, prevence, in...

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře  Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 22.4.2016   Klíčová slova: léčebný režim, dodržování ...

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY Jiří Remr výzkumný pracovník, jiri.remr@inesan.eu 13.6.2016   Klíčová slova: NIMBY, komunální odpad, zařízen...

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení Jiří Remr výzkumný pracovník, jiri.remr@inesan.eu 8.7.2016   Klíčová slova: infrastrukturní stavby, společenská užiteč...

Podpora participativního rozhodování a její souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Podpora participativního rozhodování a její souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 6.7.2016   Klíčová...

Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem

Postoj obyvatel Česka k výši daní a jeho souvislost s účastí na akcích podporujících veřejný zájem Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 6.7.2016   Klíčová slov...

Kdo se zajímá o globální problémy lidstva?

Kdo se zajímá o globální problémy? Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 9.10.2016   Klíčová slova: globální problémy, angažovanost, veřejný zájem Veřejná ang...

Angažovanost obyvatel Česka: rozdíly v angažovanosti v jednotlivých krajích

Angažovanost obyvatel Česka: rozdíly v jednotlivých krajích Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 18.9.2016   Klíčová slova: angažovanost, kraje, účast občanů, ve...

Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic

Angažovanost obyvatel Česka: přístup k podepisování petic Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 25.9.2016   Klíčová slova: petice, angažovanost obyvatel, veřejný z...

Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů

Angažovanost obyvatel Česka: účast na veřejném projednávání problémů Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 25.10.2016   Klíčová slova: veřejné projednávání p...

Regionální diference v dárcovství v Česku

Regionální diference v dárcovství v Česku Petr Osoba výzkumný pracovník, petr.osoba@inesan.eu 9.2.2016   Klíčová slova: dárcovství, příspěvky, dobročinné účely   Více n...

Aplikované výsledky

SOFTWARE MAPY METODIKY          SOFTWARE              Název: Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní Rok: 2015 Autor/autoři: ...

Transfer technologií

TRANSFER TECHNOLOGIÍ V oblasti transferu technologií nabízíme mj. realizaci projektů zaměřených na vybrané oblasti v podobě výzkumné služby. Know-how, kterým naše organizace disponuje,...

Rozvojové projekty

Realized projects   Evaluation of cross-cutting principles Analysis of operating models of development agencies     ID: TD03000401 Name: Evaluation of cro...

Vytěsňovací efekt

Číslo: 16-14409S Název: Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství    ...

aktivni starnuti

PREFERENCE SENIORŮ A REALITA JEJICH EKONOMICKÉ SITUACE V KOMPARACI S ČINNOSTÍ MUNICIPALIT V RÁMCI PROGRAMU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ (PROJEKT TD03000156)   Projekt byl založen na kvantit...

VOLNÝ ČAS SENIORŮ A ZÁJEM O VOLNOČASOVÉ AKCE

VOLNÝ ČAS SENIORŮ A ZÁJEM O VOLNOČASOVÉ AKCE  Petra Ponocná výzkumná pracovnice, petra.ponocna@inesan.eu 13.3.2018   Klíčová slova: senior, volný čas seniorů, aktivizace a volný...

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE DOMÁCNOSTÍ

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE DOMÁCNOSTÍ  Petra Ponocná výzkumná pracovnice, petra.ponocna@inesan.eu 26.3.2018   Klíčová slova: senior, ekonomická situace, hodnocení eko...

Fairtrade3

Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030) Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající r...

Vnímání globální identity v krajích ČR

Vnímání globální identity v krajích ČR Ivan Jarabinský Výzkumný pracovník, ivan.jarabinsky@inesan.eu 3.4.2018   Klíčová slova: globální identita, Česká republika, průzkum, p...

Národní identita Čechů

Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran? Ivan Jarabinský Výzkumný pracovník, ivan.jarabinsky@inesan.eu 31. 3. 2018      ...

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů Petra Ponocná Výzkumná pracovnice, petra.ponocna@inesan.eu 10.4.2018   Klíčová slova: zdravotní stav, hodnocení zdravotního sta...

Sociální prostředí seniorů a trávení volného času

Sociální prostředí seniorů a trávení volného času Petra Ponocná Výzkumná pracovnice, petra.ponocna@inesan.eu 24.4.2018 Klíčová slova: senior, trávení volného času, sociá...

POVEZ

Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Projekt ''Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců'' navazoval na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 20...

NSRR

Evaluace Systému vzdělávání NSRR v prgramovém období 2007-2013 MMR-NOK poskytovalo v letech 2009-2015 zaměstnancům implementační struktury NSRR potřebné vzdělávaní, které odpov...

Organizační rozvoj

Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323 Doba realizace projektu: 1. srpen 2018 - 31. července 2021   ...

Statutární dokumenty

Výroční zprávy Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva...

Interní dokumenty

Podpůrné interní dokumenty pro zaměstnance INESANu   Jednotlivé dokumenty budou průběžně doplňovány a aktualizovány.   Etický kodex Karierní řád Směrnice č. 11 - Řízení li...

Capitals Identities

Values and identities of the Visegrad countries‘ capitals     The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from Internationa...

Hodnocení faktorů motivujících k zapojení průmyslových podniků do VaVaI

Hodnocení faktorů motivujících k zapojení průmyslových podniků do VaVaI Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 6.12.2017   Klíčová slova: hodnoce...

Spokojenost průmyslových podniků s inovační infrastrukturou

Spokojenost průmyslových podniků s inovační infrastrukturou Hana Gruntová Kolingerová výzkumná pracovnice, hana.gruntova@inesan.eu 10.11.2017   Klíčová slova: inovační struktura,...

HRS4R

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)   INESAN is an evolving research organization with the potential to rank among influential research subjects in the field of social sciences, n...

IRDA

Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 Doba realizace projektu: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2022 ...

test

Oddělení výzkumu senzitivních témat      FOTO   Vedoucí oddělení Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. +420 xxx xxx xxx   Je sociální antropoložka,...

Projekty Oddělení výzkumu senzitivních témat

Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti oddělení Výzkumu senzitivních témat Oddělení se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum senzitivních témat, která vy...

ZpatkyZaVolant

Název:  Zpátky za volant - Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku   Číslo: TJ02000036 Popis: Cílem tohoto projektu je vytvoření manuálu řidičske...

ISOS

Název: Inteligentní systém péče o seniory Číslo: TL03000611 Popis: Cílem tohoto projektu je vytvoření nové služby pro seniory umožňující jim déle zůstat v domácím prostředí...

EDOHOP

Název: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku Číslo: TL02000101 Popis: Cílem tohoto projektu je zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečující...

Komunikace škol

Název: Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů Číslo: TL02000075 Popis: Cílem tohoto projektu je vytvořenı́ evaluačnı́ho postupu pro hodnocenı́ ...

Mezioborový design měst

Název:  Mezioborový design rozvoje města Číslo: TL01000025 Popis: Cílem projektu je vytvoření mezioborového autonomního rozhraní (MAR) s využitím rozsáhlé databáze, analyzova...

Důsledky stárnutí

Název:  Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe Číslo: TL02000531 Popis: Hlavním cíl...

GLOKAL

Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.231.031) Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projek...

Publikace

Articles   Chasing Higher Response Rate. Is It Really Worth It? Validization of Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL Questionnaire Applicat...

Administrativní jednotka

Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti Administrativní jednotky Administrativní jednotka se zaměřuje na kompletní administrativní a podpůrnou činnost organizace pro...

ZaVolant

Chcete si vyzkoušet, jak řídíte?   Od srpna do září 2020 probíhá v rámci projektu Za volant (více o projektu ZDE) testování zdravých dobrovolníků.   Co sebou? Řidičský p...