Naše oddělení

V sekcích jednotlivých oddělení naleznete informace o jejich tematickém zaměření, v realizovaných projektech a přehled vytvářených výsledků, z nichž některé je v případě vašeho zájmu možné zdarma stáhnout. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí/ho příslušené/ho jednotky/oddělení.

 

Oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat

Oddělení výzkumu senzitivních témat

Oddělení Životního prostředí

Administrativní jednotka

Výzkumná jednotka


 

Oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat

Kristýna Bernášková

 

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Kristýna Bernášková

+420 220 190 597

+420 602 502 406

Je kvalifikovaná sociální pracovnice a výzkumnice. Specializuje se na výzkum v oblasti sociálních věcí (občanská společnost, sociální služby, stárnutí populace, sociálně právní ochrana dětí apod.) a zdravotní problematice (preventivní programy).

Dále se pak věnuje designu a provádění evaluací především u sociálně či zdravotně zaměřených projektů.

kristyna.bernaskova@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Popis oddělení

 

Oddělení se zaměřuje na provádění kvalitativních i kvantitativních výzkumných šetření a evaluací v sociální a zdravotní oblasti. Výzkumný tým tvoří odborníci z oboru sociálních služeb, sociální politiky, psychologie i sociologie, což umožňuje multioborový přístup k jednotlivým výzkumným otázkám.

Mezi konkrétní témata, , která jsou v tomto oddělení rozvíjena, patří:

 • stárnutí populace a jeho dopady na sociální a zdravotní služby,
 • zaměstnávání starších osob,
 • sociální práce v obcích či krajích/ profesionalizace sociální práce,
 • sociální bydlení,
 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • zdravotní prevence,
 • zdravotní uvědomělost,
 • rozvoj sociálních a zdravotních služeb.

 

NAHORU

 

Oddělení výzkumu senzitivních témat

Petra

 

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.

+420 220 190 597

+420 605 347 320

Je sociální antropoložka, která se zabývá sociálními aspekty umírání a smrti a problematikou hospicové a paliativní péče. V oblasti kvalitativního výzkumu se specializuje na metodologické přístupy výzkumu senzitivních témat a na užití etnografických metod. Zabývá se také otázkou výzkumné etiky a reflexivity. Realizovala dlouhodobý etnografický výzkum v centrálním Mexiku a v Mexico City na základě kterého napsala disertační práci a autoetnografickými prvky. Je členkou České asociace pro sociální antropologii.

petra.ponocna@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Popis oddělení

 

Oddělení se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum senzitivních témat, která vyžadují specifické metodologické a teoretické přístupy. Při výzkumné činnosti jsou používány kvalitativní i kvantitativní výzkumné techniky a metody. V oddělení jsou také realizovány projekty, během jejichž řešení dochází k propojení sociálně-vědního výzkumu s IT.

Velká pozornost je věnována také otázkám etiky v sociálně vědním výzkumu.

Členové a členky oddělení se věnují:

 • stárnutí populace, problematice zdravého stárnutí a seniorské tematice
 • problematice paliativní a hospicové péče
 • postojům veřejnosti ke smrti a umírání
 • problematice komunikace v organizacích a mezi školami a zákonnými zástupci dětí
 • marginalizovaným sociálním skupinám
 • eticky odpovědnému chování

 

NAHORU

 

Oddělení Životního prostředí

 

Roman Lyach

 

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Roman Lyach, Ph.D.

+420 220 190 597

+420 737 242 256

Zabývá se výzkumem v oblastech životního prostředí a zemědělství. V současné době se specializuje na výzkum ve sportovním rybolovu Jeho další specializací je potravní ekologie rybožravých ptáků a savců a ekologie ryb. Dále se zabývá výzkumem postojů a chování veřejnosti vzhledem k tématům způsobu vytápění domácností, výběru dopravního prostředku pro cestování a adaptace domácností na šetření s vodou. Působil také na IGB-Leibniz Insitute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries v týmu prof. Roberta Arlinghause. Je členem IUCN Otter Specialist Group a IUCN Species Survival Comission. Je taktéž prvním autorem několika publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.

roman.lyach@inesan.eu

 

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Popis oddělení

 

Oddělení životního prostředí se zabývá výzkumem v oblastech rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a spotřeby vody v domácnostech. Většina výzkumů je založena na kvantitativním a kvalitativním výzkumu postojů a chování zainteresovaných skupin. Část výzkumných úkolů je založena na sekundární analýze.

Hlavními řešenými tématy v rámci výzkumu jsou:

 • vliv rybářského managementu ve sportovním rybaření na úlovky ryb, efektivitu vysazování ryb a rybářské návštěvy
 • efekt NIMBY (not in my backyard)
 • analýza vytěsňovacího efektu v odpadovém hospodářství
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu vytápění domácností
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu dopravy a cestování
 • postoje a chování domácností vzhledem k nakládání s vodou

 

NAHORU

 

Administrativní jednotka

 

Jana Menšíková

 

 

Vedoucí jednotky

Ing. Jana Menšíková

+420 220 190 597

+420 728 449 211

Vystudovala hospodářsko-správní studia se zaměřením na oblast veřejné správy a ekonomie na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Je vedoucí administrativní jednotky INESANu. Zaměřuje se na projektové řízení interních i externích projektů, má na starosti oblast HR a PR, současně se věnuje dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace.

jana.mensikova@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Popis jednotky

 

Administrativní jednotka se zaměřuje na kompletní administrativní a podpůrnou činnost organizace pro jednotlivá oddělení výzkumné organizace; administruje výzkumné projekty jednotlivých oddělení a zajišťuje provozní a ekonomické činnosti výzkumné organizace.

Pracovníci jednotky rovněž realizují dva projekty zaměřené na rozvoj výzkumné organizace. První z nich je projekt OPZ, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323 s názvem „Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků“ a druhý je projekt OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 s názvem „Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci.“

 

 

NAHORU

 

Výzkumná jednotka

 

Jiří Remr

 

 

Vedoucí jednotky

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

 

+420 220 190 597

+420 602 373 855


Absolvoval postgraduální studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je členem České evaluační společnosti od roku 2010, a dále je členem několika dalších profesních organizací, mj. Americké evaluační asociace a Evropské evaluační společnosti. Ve své odborné činnosti se specializuje na provádění a koordinaci evaluačních šetření, na realizaci meta-evaluací a na vývoj metodik a inovativních evaluačních a výzkumných postupů

jiri.remr@inesan.eu

INESAN

Sokolovská 351/25

186 00 Praha 8

 

 

 

 

Popis jednotky

 

Výzkumná jednotka se zaměřuje zejména na zajišťování výzkumných a analytických prací pro jednotlivá oddělení či pro konkrétní řešitele/ky. V tomto rámci vytváří nové a inovuje stávající výzkumné nástroje a postupy, věnuje se vizualizaci výsledků výzkumné činnosti organizace.

Zajišťuje terénní sběr dat v rámci primárního kvantitativních výzkumů, spravuje tazatelskou síť, zajišťuje CAWI šetření, provádí náročné a pokročilé analýzy dat. Jednotka se současně zaměřuje na provádění metodologického výzkumu.

 

NAHORU