Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti oddělení Výzkumu sociálních a zdravotních témat

Oddělení se zaměřuje na provádění kvalitativních i kvantitativních výzkumných šetření a evaluací v sociální a zdravotní oblasti. Výzkumný tým tvoří odborníci z oboru sociálních služeb, sociální politiky, psychologie i sociologie, což umožňuje multioborový přístup k jednotlivým výzkumným otázkám.


Probíhající grantové projekty:

TL03000611: Inteligentní systém péče o seniory

Projekt je realizován společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a společností Delpsys, s. r. o. Cílem projektu návrh nové služby pro seniory a unikátní mobilní aplikace, která seniorům umožní déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Služba umožní monitorování stavu seniora skrze náramkové zařízení propojené s mobilní aplikací. Tato aplikace bude obsahovat algoritmus rizikových situací detekující změnu stavu klienta (v případě jeho pádu či změny zdravotního stavu). Aplikace tedy díky včasnému informování o rizikových situacích zjednoduší poskytování péče. Aplikace bude kromě neformálních pečujících napojena i na místní terénní služby, případně policii, aby bylo zajištěno řešení možného rizikového stavu. Výsledky projektu budou vytvořeny na základě identifikace potřeb seniorů, pečujících a sociálních služeb.

 

TJ02000036: Zpátky za volant - Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku

Projekt je realizován společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a ergoterapeutickým pracovištěm ERGO Aktiv, o. p. s. V rámci projektu je vytvářen manuál řidičské rehabilitace pomocí automobilového trenažéru a diagnostické a tréninkové zařízení rozšiřující funkce tohoto trenažéru. Využitím vytvořeného zařízení a metodiky bude umožněno lidem po úrazu mozku opětovné osvojení schopností řízení automobilu. Vytvořené zařízení bude obsahovat nástroje pro monitorování biomedicínských dat a pohybových reakcí pacientů. Vytvořený algoritmus a metodika umožní definovat a hodnotit rizikové situace během řízení automobilového trenažeru. V rámci projektu bude navržena baterie kognitivních testů s využitím automobilového trenažeru s využitím měření biomedicínských dat. Zařízení pomůže, jako nový rehabilitační nástroj, v léčbě a začlenění pacientů po úrazu mozku do společnosti.

 

Ukončené grantové projekty:

Projekt TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

V rámci tohoto projektu zpracoval INESAN formou subdodávky výzkumné šetření pro realizátora projektu, kterým byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Projekt byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Aktivizace seniorů je v současnosti považována za jednu z možností prevence sociální exkluze seniorů. Aby byla aktivizace efektivní, je zapotřebí vyhodnotit životní situaci seniorů v rámci několika oblastí.

Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit data, pomocí kterých bude možné vytvořit doporučení ke zlepšení podmínek pro rozvoj aktivního stárnutí s ohledem na ekonomickou situaci seniorů. Závěrečná zpráva z projektu sloužila jako manuál pro sociální odbory vybraných municipalit.

 

Projekt TD020330 "Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování"

V rámci tohoto projektu zpracoval INESAN formou subdodávky výzkumné šetření pro realizátora projektu, kterým byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Projekt byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Cílem výzkumného šetření bylo získat podrobné informace o možnostech začleňování osob v předseniorském věku (tj. 55–64 let) a seniorů (tj. osob ve věku 65 a více let) za účelem identifikace a formulace doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života těchto osob.

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na popis objektivních charakteristik, které zahrnují stávající životní podmínky osob v před-seniorském věku i seniorů a odhad předpokladů pro úspěšné začlenění těchto osob. V rámci provedeného výzkumu byly rovněž podrobně analyzovány postoje respondentů k samotnému začleňování a k jeho možným formám. V neposlední řadě se výzkum věnoval preferencím osob v před-seniorském věku a seniorů ve vztahu k využívání služeb, jež mohou zvýšit kvalitu života. Tematicky výzkum zkoumal celkem pět hlavních oblastí, a to ekonomickou situaci domácností, jejich sociální prostředí, zdravotní situaci, využívané a preferované sociální služby a rizikové jevy přispívající k sociálnímu vyloučení.

Ukončené interní projekty:


 

Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Hlavním cílem tohoto projektu je hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví a v neposlední řadě schopnost uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální okolí.


Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let (CZ.6.01.2013.221.003)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Hlavním cílem je identifikovat a popsat postoje a názory obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších 50 let.

 

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 6 – Sociální a zdravotní témata. Hlavním cílem je identifikace a charakteristika faktorů ovlivňujících zájem jednotlivých společenských skupin o další vzdělávání a rekvalifikaci. Postoje obyvatel ke vzdělávání a rekvalifikaci jsou bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o hledání zaměstnání. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k formám a ochotě dalšího vzdělávání.

 

 

Probíhající projekty smluvního výzkumu:


Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Pardubicích

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení v Pardubicích. Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

Evaluace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Předmětem plnění je evaluace procesní, která má za cíl zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace realizovaných aktivit a dále dopadová, jež se zaměří na zhodnocení dosažených výsledků a krátkodobé dopady projektu Systémová podpora sociální práce v obcích a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, jejichž realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Více o projektu ZDE.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

Sebeevaluace projektu „Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění“

Evaluace projektu Národní screeningové centrum programů časného záchytu onemocnění je zaměřena jak na procesy zavádění programů časného záchytu, tak na výsledky a dopady implementace pilotních programů a celého systému časného záchytu. Více informací o Národním screeningové centru ZDE.

 

 

Ukončené projekty smluvního výzkumu:


Kvalitativní šetření projektů YEI

Registrační číslo projektu: DNS 01 (2018/17)

Zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba realizace: srpen 2018 – listopad 2018

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluačního šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých osob ve věku 15 až 29 let v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Iniciativa YEI). Projekty v rámci Iniciativy YEI jsou součástí implementace systémů Záruk pro mladé lidi ustavené Evropskou komisí, kterými se členské země EU zavázaly zajistit komplexní podporu pro mladé lidi, kteří ukončili vzdělávací proces nebo jsou delší dobu nezaměstnanými. Na realizaci se podílí vedle MPSV také krajské pobočky Úřadu práce a Kraje, které jsou realizátory a zprostředkovávají podporu pro cílovou skupinu, a to společně s dalšími subjekty jako jsou občanská sdružení nebo vzdělávací instituce.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

 

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006193

Zadavatelem je Statutární město Chomutov.

Doba realizace: duben 2018 – březen 2020

Předmětem plnění této zakázky je zpracování evaluace zaměřené na vyhodnocení efektivnosti systému sociálního bydlení ve městě Chomutově.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

 

Evaluace projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751

Zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba realizace: 06/2018 – 12/2019

Předmětem plnění této zakázky je zpracování a vyhotovení procesní evaluace s cílem ověřit, zda skutečný průběh realizace projektu odpovídá plánovanému nastavení projektu a zhodnotit způsob provádění projektových aktivit. Dalším cílem je identifikace přínosů pro cílovou skupinu a míra jejího zapojení. Jde o formativní (procesní) typ evaluace s využitím participativních metod. Tu používáme k získání informací o průběhu programu. Procesní evaluace poskytuje klíčové kontextuální informace o implementaci, bez nichž by bylo obtížné interpretovat vztah mezi projektem a jeho výsledkem.

Projekt je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost.

 

Evaluace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba realizace: srpen – listopad 2015

Předmětem evaluace bylo závěrečné vyhodnocení reálných dopadů projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (dále jen POVEZ) na jednotlivce, na zaměstnanecký vzdělávací systém a na celkovou zaměstnanost. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení procesu zvyšování kompetencí a rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a OSVČ v rámci projektu POVEZ.

Projekt POVEZ byl spolufinancován z finančních prostředků ESF v rámci OP LZZ.

 

Evaluace Systému vzdělávání NSRR v prgramovém období 2007–2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.1.00/08.00028, etapa č. 17

Zadavatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj v roli Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK).

Doba realizace: srpen – listopad 2015

Předmětem této zakázky bylo zpracování evaluace systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007 – 2013. Hlavním cílem prováděné evaluace bylo vyhodnocení systému vzdělávání a doporučení konkrétních aktivit pro efektivnější nastavení systému vzdělávání pro následující programové období 2014 – 2020.

Projekt byl hrazen z prostředků OPTP 2007–2013.

 

 

 

NAHORU