Název:  Zpátky za volant - Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku

 

Číslo: TJ02000036

Popis: Cílem tohoto projektu je vytvoření manuálu řidičské rehabilitace pomocı́ automobilového trenažéru a diagnostické a tréninkové zařı́zenı́ rozšiřujı́cı́ funkce tohoto trenažéru. Využitı́m vytvořeného zařı́zenı́ a metodiky bude umožněno lidem po úrazu mozku opětovné osvojenı́ schopnostı́ řı́zenı́ automobilu. Vytvořené zařı́zenı́ bude obsahovat nástroje pro monitorovánı́ biomedicı́nských dat a pohybových reakcı́ pacientů. Vytvořený algoritmus a metodika umožní definovat a hodnotit rizikové situace během řı́zenı́ automobilového trenažeru. V rámci projektu bude navržena baterie kognitivnı́ch testů s využitı́m automobilového trenažeru s využitı́m měřenı́ biomedicı́nských dat. Zařı́zenı́ pomůže, jako nový rehabilitační nástroj, v léčbě a začlenění pacientů po úrazu mozku do společnosti.

Příjemce: INESAN, s. r. o.

Spolu příjemci: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství, ERGO Aktiv, o.p.s.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková

Spolu řešitelé: Mgr. Hana Kaňková; doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.

Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. MBA; Mgr. Bc. Alena Kožušková; MUDr. Veronika Ibarburu Lorenzo Y Losada, Ph.D.; Mgr. Hana Gruntová; Mgr. Andrea Šíchová

Doba řešení: 03/2019-02/2021

Plánované výsledky:

  • Funkční vzorek diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku
  • Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť
  • Diagnostické a tréninkové rozšíření automobilového trenažéru pro osoby po poškození mozku