Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti oddělení Výzkumu senzitivních témat

Oddělení se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum senzitivních témat, která vyžadují specifické metodologické a teoretické přístupy. Při výzkumné činnosti jsou používány kvalitativní i kvantitativní výzkumné techniky a metody. V oddělení jsou také realizovány projekty, během jejichž řešení dochází k propojení sociálně-vědního výzkumu s IT.


 

Probíhající grantové projekty:

Efektivnější mobilní hospicová péče v Česku, TL02000101. (Poskytovatel: TAČR)

Hlavním záměrem projektu jej zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečujících pracovníků mobilního hospice. Toto by měl umožnit software navržený na základě potřeb pracovníků mobilních hospiců. Analýza potřeb bude založena na datech získaných na základě kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů, TL02000075. (Poskytovatel: TAČR)

Projekt se zaměřuje na vytvoření evaluačního postupu pro hodnocení komunikace mezi základní školou a zákonnými zástupci/rodiči žáků s ohledem na využívání ICT. Evaluační postup bude vyvinut za pomocí případových evaluačních studií, které budou obsahovat analýzu potřeb zákonných zástupců a analýzu aktuální praxe školy.

Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe, TL02000531 (Poskytovatel: TAČR)

Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory v přirozeném domácím prostředí a na základě výsledků výzkumu provedeného mezi pečujícími osobami v Česku a navrhnout optimální formu jejich řešení.

 

 

 

Další projekty a výsledky výzkumné činnosti najdete pod jednotlivými sekcemi:

Eticky odpovědné chování

Manažerská studia

Rozvojová spolupráce

Společnost v čase a prostoru