AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY:

 

Číslo:

16-14409S

Název:

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

 

 

Příjemce:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Spolupříjemci:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; INESAN, s.r.o.

 

Řešitel:

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Spoluřešitelé:

RNDr. Boris Burčin, Ph.D.; Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

 

 

Poskytovatel:

Grantová agentura ČR

 

 

Doba řešení:

01/2016 – 12/2018

 

 

Výsledek:

články v odborných českých i zahraničních periodikách

 

 

Popis projektu:

Demografická změna je společenským fenoménem, kerý má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (vč. třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.

 

 

 

 

Číslo:

TD03000401

Název:

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

 

 

Příjemce:

INESAN, s.r.o.

Řešitel:

Jana Garay M.A.

Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., Ing. Otakar Ďurďa

 

 

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

 

 

Doba řešení:

01/2016 – 12/2017

 

 

Výsledek:

Certifikovaná metodika

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu. Tyto průřezové principy jsou zdůrazněny v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a jsou uplatňovány ve všech projektech. Po jejich realizátorech se vyžaduje naplňování každého z těchto principů.

 

 

 

Číslo:

TB050MZV001

Název:

Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

 

 

Příjemce:

INESAN, s.r.o.

Řešitel:

Jana Garay M.A.

Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., Ing. Otakar Ďurďa, Ing. Jana Menšíková

 

 

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

 

 

Doba řešení:

01/2016 – 08/2016

 

 

Výsledek:

Výzkumná zpráva s utajovaným charakterem

 

 

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR (včetně možností registrace a mezinárodně-právního statusu, nastavení rozsahu pravomocí mezi ústředím a kancelářemi, optimalizace lidských zdrojů) a v neposlední řadě celkové zefektivnění realizace ZRS ČR v souladu s mezinárodní praxí (decentralizace poskytování ZRS, harmonizace procedur, dělba práce s ostatními dárci, předvídatelnost a transparentnost ZRS).

Výsledná výzkumná zpráva z projektu tak bude sloužit jako podklad pro organizační opatření ve vztahu k České rozvojové agentuře a vytvoření jejího přímého zastoupení v prioritních zemích v návaznosti na očekávané usnesení vlády ke Střednědobé vizi rozvoje ČRA.

 

 

 


 

 

 

 

ZPĚT